Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
4
Pieņemts:
08.03.2018
Publicēts:
08.03.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 14.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 14.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kartība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.
 2. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
 3. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 4. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts policiju.
 5. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.478 “Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”.
 6. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Futbola centrs Daugavpils” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 7. Par deleģēšanas līguma ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” izbeigšanu.
 8. Par Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta likvidāciju, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” izveidošanu un Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas izveidošanu.
 9. Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu.
 10. Par atļauju līgumu noslēgšanai.
 11. Par atļauju līgumu noslēgšanai.
 12. Par aizņēmuma ņemšanu.
 13. Par aizņēmuma ņemšanu.
 14. Par aizņēmuma ņemšanu.
 15. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 „Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”.
 16. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”.
 17. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 18. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumā.
 19. Par apbūves tiesības piešķiršanu.
 20. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
 21. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
 22. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0071 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
 23. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
 24. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 12 Domes deputāti –     J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

                                                                        A.Gržibovskis,R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,

                                                                        M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs,

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 3 Domes deputāti – A.Broks – iemesls nav zināms

 1. Ivanova-Jevsejeva –  iemesls nav zināms

                                                                        L.Jankovska –  komandējumā

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                 I.Goldberga, Ž.Kobzeva, R.Golovans, M.Dimitrijeva, I.Funte,

                                        E.Upeniece, E.Ugarinko, I.Ruskule, D.Krīviņa, D.Briška, I.Limbēna,

                                        I.Cauņa, T.Dubina, V.Kozlovska, M.Jenbajevs, V.Petrova,

                                        A.Moļejeva, V.Ruskuls, J.Oļenovs, I.Šalkovskis

 

                                        SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” valdes loceklis A.Dudels

 

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                        M.Isupova, V.Larionova,  N.Mackevičs, A.Pudāns, I.Utināns

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  P.Gallers, A.Jemeļjanovs, L.Kirilova

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa  lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par atbalstu projektam”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par atbalstu projektam”.

V.Kononovs jautā, kāpēc darba kārtībā nav iekļauts lēmuma projekts “Par saimniecisko līgumu slēgšanu Daugavpils pašvaldības kapitālsabiedrībās”?

R.Golovans atbild, ka par šo lēmuma projektu  rīt tiks sniegta rakstiska atbilde.

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar vienu papildjautājumu.

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs,  J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar vienu papildjautājumu.

 

1.§       (71.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija

 saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kartība

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

M.Isupova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta saistošie noteikumi Nr.7 „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”” un to paskaidrojuma raksts.

 

2.§       (72.)

 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

V.Larionova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmumu Nr.651 apstiprināto noteikumu Nr.3 „Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs” 4.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2018.gada 9.februāra vēstuli Nr.1.-10/7 „Par atļauju pieņemt dāvinājumu” un Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Vijas Larionovas izvērtējumu par interešu konflikta neesamību pieņemot minēto dāvinājumu (ziedojumu), to, ka dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšana neietekmē jebkādu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz dāvinājuma (ziedojuma) sniedzēju, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.5, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Vijai Larionovai pieņemt dāvinājumā (ziedojumā) interaktīvas grīdas komplekts 2480,50 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit eiro, 50 centi) vērtībā no privātpersonas, kas paredzēts Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
 2. Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Vijai Larionovai, ievērot normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju).

 

 

3.§       (73.)

 

Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2017.gada pārskata apstiprināšanu

I.Utināns, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.5, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas (reģ.Nr.90009242212, juridiskā adrese: Kandavas ielā 17A, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

4.§       (74.)

 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts policiju

I.Cauņa, V.Kononovs, H.Soldatjonoka, R.Eigims

 

V.Kononovs jautā, vai rudenī ir plānota ēkas siltināšana?

 

H.Soldatjonoka atbild, ka tiek risināts jautājums  uz kurām telpām tiks pārcelta Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa un Daugavpils pilsētas bāriņtiesa.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo, trešo un piekto daļu, 61.panta pirmo daļu, ņemot vērā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 31.01.2018. vēstuli Nr.20/18-7251, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts policiju par speciāli iekārtotas telpas (Tikšanās telpa) izmantošanu Valsts policijas vajadzībām (pielikumā).
 2. Atļaut Valsts policijai sadarbības ietvaros izmantot bez maksas līgumā norādīto telpu un infrastruktūru Valsts policijas uzdevumu/funkciju īstenošanai, pēc pušu saskaņota telpu izmantošanas plāna.
 3. Noteikt atbildīgo par sadarbības līguma izpildi - Daugavpils pilsētas bāriņtiesu.
 4. Atļaut veikt grozījumus, papildinājumus Sadarbības līgumā, ja ar šādiem grozījumiem, papildinājumiem netiek pārkāpts šā līguma mērķis un galvenie noteikumi.

 

Pielikumā: Sadarbības līguma projekts.

 

 

5.§       (75.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta

 lēmumā Nr.478 “Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības

komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”

V.Ruskuls, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 12.13.apakšpunktu un 45.punktu, ņemot vēra Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums) 11.panta devīto daļu, izpildot Likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumos Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” noteikto, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.478 “Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu:

Komisijas priekšsēdētājs:

 1.  

Rihards Eigims

 Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

 1.  

Dmitrijs Karpovs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandiera vietnieks

 1.  

Janīna Jalinska

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja

 1.  

Stefans Rāzna

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 1.  

Vitālijs Lisovs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļas komandieris

 1.  

Igors Prelatovs

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

 1.  

Arvīds Kucins

Daugavpils novada domes priekšsēdētājas 1.vietnieks

 1.  

Inga Goldberga

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

 1.  

Vanda Kezika

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore

 1.  

Aleksandrs Aizbalts

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks

 

 1.  

Jūlija Mamaja

SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” izpilddirektore

 1.  

Aivars Pudāns

Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs

 

 1.  

Teodors Binders

Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes Tehniskās nodaļas direktors

 1.  

Ģenādijs Kaminskis

Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks

 1.  

Jānis Anspoks

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa priekšnieks

 1.  

Vladislavs Ruskuls

Daugavpils pilsētas domes civilās aizsardzības organizators

 1.  

Astrīda Igolniece

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales Reģionālā centra vadītāja vietniece medicīnas un operatīvajos jautājumos - ārste

 1.  

Sergejs Mihailovs

SIA “Daugavpils autobusu parks” valdes loceklis

 1.  

Nikolajs Ignatjevs

SIA “Labiekārtošana – D” valdes loceklis

 1.  

Ģirts Kolendo

SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklis

 1.  

Juris Sarkans

SIA “Daugavpils ūdens” tehniskais direktors

 1.  

Valērijs Gomolko

A/S “Daugavpils satiksme” laika un kustības pētījumu inženieris

 1.  

Oskars Omuls

Latvijas Republikas Zemessardzes 34.artilērijas bataljona komandieris

 1.  

Oļegs Jemašovs

Valsts Robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks pulkvedis

 1.  

Iveta Lobanoka

Daugavpils reģionālās vides pārvaldes direktore

 1.  

Antons Lazdāns

Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs

 1.  

Vladimirs Labeckis

VAS “Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa vadītājs

 1.  

Vasīlijs Cjuperjaks

A/S “Sadales tīkls” Austrumu reģiona Daugavpils nodaļas vadītājs

 1.  

Jānis Butāns

Latgales reģionālā Valsts darba inspekcijas vadītājs – galvenais valsts inspektors

 1.  

Nonna Jakubovska

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja

 1.  

Ludmila Vainiņa

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas vadītāja

 1.  

Irēna Timšāne

Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja

 1.  

Līga Formanicka

Ilūkstes domes Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste

 1.  

Iveta Plone

Dvietes pagasta pārvaldes pārzine

 1.  

Ludmila Riekstiņa

Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzine

 1.  

Pjotrs Dedeļs

SIA “SPECMEISTARS” valdes loceklis

Komisijas sekretārs:

 1.  

Viktorija Kozlovska

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora palīdzes p.i.

”.

 

6.§       (76.)

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Futbola centrs Daugavpils” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

N.Mackevičs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.5 , Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Futbola centrs Daugavpils” (reģ.Nr.90010967169,  juridiskā adrese:  Kandavas        ielā 17A, Daugavpilī) 2017.gada  pārskatu.

 

7.§       (77.)

 

Par deleģēšanas līguma ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” izbeigšanu

M.Jenbajevs, A.Elksniņš, V.Kononovs, R.Eigims

 

A.Elksniņš jautā, cik liels finansējums tika nodots SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs”?

 

E.Upeniece nosauc pa gadiem piešķirto finansējumu: 2016.gadā-715891 EUR, 2017.gadā-841842 EUR, 2018.gadā- 1 073982 EUR.

 

A.Elksniņš jautā, vai ir sasniegts izvirzītais mērķis, kāds ir ekonomiskais ieguvums apsaimniekojot SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” sporta bāzes?

 

A.Dudels atbild, ka sporta bāzes ir novecojušas un ir nepieciešami kapitālieguldījumi to remontam.

 

A.Elksniņš jautā, vai, sporta bāzēm aizejot, nepalielināsies cenas SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” par baseinu, sporta zāli, telpu īri?

 

A.Dudels atbild, ka cenas nepalielināsies.

 

V.Kononovs jautā, cik efektīvi ir izlietoti finanšu līdzekļi.

 

A.Dudels atbild, ka uz šo jautājumu nevarēs precīzi atbildēt.

 

V.Kononovs piedāvā atlikt lēmuma projekta izskatīšanu.

 

Sēdes vadītājs R.Eigims lūdz balsot par priekšlikumu atlikt lēmuma projekta izskatīšanu.

 

 PAR – 4 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, M.Lavrenovs), PRET – nav, ATTURAS – 8 (J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), deputāti nolemj:

 

priekšlikumu neatbalstīt.

 

Debates.

Debatēs piedalās: A.Elksniņš, V.Kononovs, J.Dukšinskis, J.Lāčplēsis.

 

Balsojumā par lēmuma projektu  nepiedalās klātesošie deputāti: A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, M.Lavrenovs.

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.panta ceturto daļu deleģēšanas līgumu var uzteikt, neievērojot uzteikuma termiņu, ja pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības,

atbilstoši ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” (turpmāk - SIA „DOC”) 2016.gada 21.janvārī noslēgtā deleģēšanas līguma (turpmāk – Deleģēšanas līgums) 7.3.punktam - līgumu var uzteikt, neievērojot uzteikuma termiņu, ja pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības,

ņemot vērā SIA „DOC” valdes locekļa A.Dudela 2017.gada 27.decembra vēstuli     Nr.2-22/240, 2018.gada 5.marta vēstuli Nr.2-22/16, kurā valdes loceklis lūdz izbeigt Deleģēšanas līgumu, balstoties uz SIA „DOC” 2018.gada 13.decembra dalībnieku sapulces protokola Nr.1-2/21 1.punktu,

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes likuma 47.panta ceturto daļu, Deleģēšanas līguma 7.3.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.5, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes  protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 8 (J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Ar 2018.gada 1.maiju izbeigt 2016.gada 21.janvāra deleģēšanas līgumu ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr.40003244634, juridiskā adrese: Raiņa iela 31, Daugavpils.

 

 1. Ar 2018.gada 1.maiju atzīt par spēku zaudējušu Domes 2015.gada 28.decembra lēmumu Nr.570 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu” un 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.79 “Par īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” un finansējumu deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei”.

 

 

8.§       (78.)

 

Par Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta likvidāciju, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” izveidošanu

un Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas izveidošanu

M.Jenbajevs, V.Kononovs, R.Eigims

 

Sēdes vadītājs lūdz atzīmēt protokolā, ka A.Elksniņš un V.Kononovs traucē vadīt domes sēdi.

 

Balsojumā nepiedalās klātesošie deputāti: A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, M.Lavrenovs.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitajā daļā noteikto principu, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, optimizējot pašvaldības administratīvo struktūru, nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi un resursu efektīvu izmantošanu, nodrošinot pašvaldības politikas īstenošanu sporta nozarē, budžeta resursu sportam plānošanu un izlietošanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.5 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 8 (J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Likvidēt Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamentu.
 2. Izveidot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” (turpmāk – Pārvalde).
 3. Apstiprināt Pārvaldes nolikumu (pielikumā).
 4. Noteikt, ka Pārvalde ir SIA „Daugavpils olimpiskais centrs” deleģēšanas līguma izpildei un Domes Sporta un jaunatnes departamenta Sporta nodaļas funkciju izpildei piešķirto finanšu līdzekļu, mantas, prasību un saistību pārņēmēja.
 5. Domes izpilddirektorei I.Goldbergai:

5.1. rīkot atklātu konkursu uz Pārvaldes vadītāja amatu;

5.2. izveidot likvidācijas komisiju.

 1. Likvidācijas komisijai koordinēt likvidācijas procesu un organizatorisko pasākumu veikšanu, kā arī līdz 2018.gada 1.maijam nodrošināt Pārvaldei nododamo materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas, saistību un prasību apjoma noteikšanu un iesniegšanu apstiprināšanai Domē.
 2. Pārvaldes vadītājam līdz 2018.gada 1.maijam veikt nepieciešamās darbības Pārvaldes darba uzsākšanai, tai skaitā:

7.1. darbības Pārvaldes reģistrācijai,

7.2. darbības atbilstoši Darba likuma prasībām darbinieku pārņemšanai no SIA „Daugavpils olimpiskais centrs” sporta bāzu apsaimniekošanai,

7.3. sagatavot Pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža projektu un iesniegt to apstiprināšanai Domei;

7.4. īstenot citus pasākumus, kas nepieciešami Pārvaldes darbības uzsākšanai.

 1. Izveidot Domes Jaunatnes nodaļu, saglabājot darba tiesiskās attiecības ar Domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas darbiniekiem.
 2. Apstiprināt Domes Jaunatnes nodaļas nolikumu (pielikumā).
 3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Domes 2016.gada 22.jūnija lēmumu Nr.351 apstiprināto 2016.gada 22.jūnija nolikumu Nr.11 „Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta nolikums”.
 4. Domes personāla speciālistei A.Kokinai piedāvāt Domes Sporta un jaunatnes departamenta (izņemot Jaunatnes nodaļas) darbiniekiem parakstīt grozījumus spēkā esošajos darba līgumos par darba devēja maiņu atbilstoši Darba likuma prasībām.

 

Pielikumā: 1. Pārvaldes nolikums;

 1. Domes Jaunatnes nodaļas nolikums.

 

9.§       (79.)

 

Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu

M.Jenbajevs, V.Kononovs, H.Soldatjonoka, R.Eigims

H.Soldatjonoka lūdz labot tehnisku kļūdu tabulas numerācijā.

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981. “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 5.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.5, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas jautājumu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt bērnu un jauniešu sporta vasaras nometņu ceļazīmes maksu:

Nr.p.k.

Bērnu un jauniešu sporta vasaras nometnes ceļazīme, nometnes periods

Cena eiro (ar PVN)

1.1.

15 dienu nometne

50,00

1.2.

13 dienu diennakts nometne

96,00

1.3.

10 dienu diennakts nometne

72,00

 

 1. Apstiprināt bērnu un jauniešu sporta vasaras nometņu ēdināšanas maksu:

Nr.p.k.

Ēdināšanas pakalpojumi

Cena eiro (ar PVN)

2.1.

Bērnu un jauniešu sporta vasaras nometnes ēdināšana dienas nometnē:

4,00

2.2.

Bērnu un jauniešu sporta vasaras nometnes ēdināšana diennakts nometnē:

9,59

 

 1. Apstiprināt bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes maksu:

Nr.p.k.

Bērnu un jauniešu vasaras ceļazīme, nometnes periods

Cena eiro

(ar PVN)

3.1.

20 dienu nometne

91,00

3.2.

15 dienu nometne

73,00

3.3.

14 dienu diennakts nometne (Dzintariņš)

124,00

3.4.

14 dienu diennakts nometne (Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs)

134,00

 

 1. Apstiprināt bērnu un jauniešu vasaras nometņu ēdināšanas maksu:

Nr.p.k.

Ēdināšanas pakalpojumi

Cena eiro (ar PVN)

4.1.

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes ēdināšanas dienas nometnē

3,50

4.2.

Bērnu un jauniešu sporta vasaras nometnes ēdināšana diennakts nometnē:

8,00

 

 

10.§     (80.)

 

Par atļauju līgumu noslēgšanai

A.Pudāns, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2., 19., 27.punktu un Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2018.gada 6.februāra lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.4) iepirkuma procedūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma pārbūve”, identifikācijas numurs DPD 2017/161, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils) slēgt līgumus ar SIA „Latgales energobūve” (reģ.Nr.41503045569, juridiskā adrese: Varšavas iela 13, Daugavpils, LV-5404) par Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma pārbūvi.
 2. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils) slēgt līgumus ar SIA „Latgales sakaru serviss” (reģ.Nr.41503032600, juridiskā adrese: Višķu iela 23, Daugavpils, LV-5410) par Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma pārbūvi.
 3. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils) slēgt līgumus ar SIA „ELPOLI” (reģ.Nr.41503021043, juridiskā adrese: Jelgavas iela 1V, Daugavpils, LV-5404) par Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma pārbūvi.
 4. Līguma saistību izpildei finansējumu paredzēt pašvaldības budžetā, ņemot aizņēmumu 2018.gadā un līdzfinansējumu nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

 

Pielikumā: 1. Līguma projekts par apgaismojuma pārbūvi Tautas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Daugavpilī.

 1. Līguma projekts par ielu apgaismojuma pārbūvi Lielā Dārza ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Daugavpilī.
 2. Līguma projekts par ielu apgaismojuma pārbūvi Vaļņu ielā posmā no Daugavas ielas apļveida krustojuma līdz Odu ielas apļveida krustojumam, Daugavpilī.
 3. Līguma projekts par apgaismojuma pārbūvi Dzintaru ielā posmā no Vaiņodes ielas līdz Līgatnes ielai, Daugavpilī.
 4. Līguma projekts par apgaismojuma pārbūvi Valkas ielā posmā no 18.Novembra ielas līdz Smilšu ielai, Daugavpilī.
 5. Līguma projekts par apgaismojuma pārbūvi Rīgas ielā posmā no Daugavas ielas līdz Teātra ielai, Daugavpilī.

 

11.§     (81.)

 

Par atļauju līgumu noslēgšanai

A.Pudāns, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2., 19., 27.punktu un Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2018.gada 30.janvāra lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.7) iepirkuma procedūras „Būvniecības dokumentācijas izstrāde ielu, auto stāvlaukumu, ietvju izbūvei, pārbūve”, identifikācijas numurs DPD 2017/123, Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils) slēgt līgumus ar SIA „SKA projekts” (reģ.Nr.45403018537, juridiskā adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202) par Būvniecības dokumentācijas izstrādi ielu pārbūvei, ietvju izbūvei.
 2. Līguma saistību izpildei finansējumu paredzēt pašvaldības budžetā, ņemot aizņēmumu 2018.gadā un līdzfinansējumu nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

 

Pielikumā: 1. Līguma projekts par apliecinājuma kartes „Gājēju ietves izbūve Aveņu ielā, posmā no Zeltkalna ielas līdz Ormaņu ielai un Aveņu ielā, posmā no Ezeru ielas līdz Tartu ielai, Daugavpilī, izstrādi.

 1. Līguma projekts par būvprojekta „Čiekuru ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Čiekuru ielai 6” izstrādi.
 2.    Līguma projekts par būvprojekta „Sporta ielas pārbūve posmā no Stadiona ielas līdz Cietokšņa ielai un Cietokšņa ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietokšņa ielai 82” izstrādi.
 3. Līguma projekts par būvprojekta „Miera ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai, Daugavpilī” izstrādi.
 4. Līguma projekts par būvprojekta „Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpilī” izstrādi.
 5. Līguma projekts par būvprojekta „Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai” izstrādi.
 6. Līguma projekts par būvprojekta „Baznīcas ielas no Liģinišķu ielas līdz Staburaga ielai pārbūve”, izstrādi.
 7. Līguma projekts par apliecinājuma kartes „Viestura ielas atjaunošana posmā no Imantas ielas līdz Lāčplēša ielai” izstrādi.
 8. Līguma projekts par apliecinājuma kartes „Satiksmes drošības uzlabošana Kraujas ielā, posmā no zemes gabala ar kadastra numuru 05000100783 līdz Cietokšņa ielai” izstrādi.

 

12.§     (82.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2017.gada 13.septembra lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.6) iepirkuma procedūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”, identifikācijas numurs DPD 2017/100, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 388 282 EUR (trīs simti astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit divi eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem ceļu un to kompleksa investīciju projektam - „Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu pārbūve”.
 2. Pašvaldības līdzfinansējumu 129 428 EUR (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši četri simti divdesmit astoņi eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem.
 3. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

 

 

 

13.§     (83.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2018.gada 30.janvāra lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.7) iepirkuma procedūras „Būvniecības dokumentācijas izstrāde ielu, autoceļu un ielu apgaismojuma izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai”, identifikācijas numurs DPD 2017/123, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6,  atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 104 889 EUR (viens simts četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem investīciju projektu tehniskās dokumentācijas izstrādei projektam - „Būvniecības dokumentācijas izstrāde ielu, ietvju izbūvei, pārbūvei”.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2019.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

14.§     (84.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2018.gada 6.februāra lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.4) iepirkuma procedūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma pārbūve”, identifikācijas numurs DPD 2017/161, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6,  atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 171 631 EUR (viens simts septiņdesmit viens tūkstotis seši simti trīsdesmit viens eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem ceļu un to kompleksa investīciju projektam - „Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma pārbūve”.
 2. Pašvaldības līdzfinansējumu 57 211 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti vienpadsmit eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem.
 3. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

15.§     (85.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 „Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē

un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

E.Upeniece, V.Kononovs, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un  darbinieku atlīdzības likumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 1.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.157 apstiprinātajos noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” šādus grozījumus:

 

 1. Izteikt 6.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5. Deputātu darba laika uzskaiti veic Domes Vispārējā nodaļa:

6.5.1. pamatojoties uz Domes un Domes pastāvīgo komiteju sēžu protokoliem, aprēķina katra deputāta nostrādāto laiku Domes un Domes pastāvīgo komiteju sēdēs, summējot Domes sēžu un Domes pastāvīgo komiteju sēžu ilgumu un noapaļojot uz augšu līdz veselām stundām.";

6.5.2., pamatojoties uz deputāta iesniegto pārskatu par citu deputāta pienākumu pildīšanu saskaņā ar 1.pielikumu.

 

 1. Izteikt 6.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5.1 Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu Domē, par darbu Domes izveidotajās patstāvīgajās komisijās un Domes izveidotajās darba grupās atsevišķu neatliekamu, ārkārtas vai īslaicīgu jautājumu risināšanai vai sagatavošanai, atlīdzība tiek noteikta atbilstoši noteikumu 7.1.punktam.”

 

 1. Papildināt ar 6.5.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5.4 Domes deputāts pārskatu par citu deputāta pienākumu pildīšanu iesniedz Domes pieņemamās kancelejas pārzinei  katru mēnesi līdz mēneša pēdējai darba dienai."

 

 1. Papildināt ar 6.5.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5.5 Informācijas apkopojumu par katra deputāta faktiski nostrādātajām stundām kalendārajā mēnesī  Domes Vispārējā nodaļa iesniedz Domes centralizētā grāmatvedībā līdz sekojošā mēneša 2.datumam."

 

 1. Papildināt ar 6.5.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5.6 Atlīdzība Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu Domē,  tiek izmaksāta  līdz mēneša 5.datumam. "

 

 1. Aizstāt 7.1.apakšpunktā vārdu “latos” ar vārdu “eiro”.

 

16.§     (86.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta

saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

I.Limbēna, R.Eigims

      A.Elksniņš lūdz skaidrot saistošo noteikumu 74.4 punktu.

      R.Golovans skaidro, kāpēc tiek svītrots 74.4 punkts.

      A.Elksiņš lūdz atzīmēt protokolā, ka sēdes vadītājs R.Eigims traucē uzdot jautājumus.

Balsojumā par lēmuma projektu nepiedalās klātesošie deputāti: A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, M.Lavrenovs.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 (J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta saistošie noteikumi Nr.8 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts.

 

17.§     (87.)

 

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

I.Limbēna, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis, R.Eigims

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),      PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta saistošie noteikumi Nr.9 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”” un to paskaidrojuma raksts.

 

18.§     (88.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumā

R.Golovans, A.Elksniņš, V.Kononovs, R.Eigims

Pēc R.Golovana ziņojuma V.Kononovs izsakās uzskatot, ka nevar piespiest deputātam celt roku par kādu jautājumu, ja viņam nav pārliecības.

 

A.Elksniņš jautā, vai 05.12.2017. lēmums Nr.671 ir spēkā?

 

R.Golovans atbild, ka VARAM lūdz atkārtoti nobalsot par šo lēmumu.

 

Debatēs A.Elksniņš pauž savu viedokli par 05.12.2017.gada Nr. 671 pieņemto lēmumu un balsojumu.

 

Sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātiem izvirzīt priekšlikumus.

 

V.Kononovs izsaka priekšlikumu svītrot 2.1.punktā svītrot vārdu “priekšsēdētāja”.   

 

Sēdes vadītājs R.Eigims lūdz balsot par priekšlikumu.

 

 PAR – 4 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, M.Lavrenovs), PRET – nav, ATTURAS – 8 (J.Duk&s