Šobrīd Daugavpilī

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
6
Pieņemts:
29.03.2018
Publicēts:
29.03.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 10.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 10.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 12 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

                                                                        L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, M.Lavrenovs,

                                                                        J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka,

                                                                        A.Zdanovskis,

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 3 Domes deputāti – A.Gržibovskis – iemesls nav zināms   

  1. Ivanova-Jevsejeva –  iemesls nav zināms

                                                                        V.Kononovs  –  iemesls nav zināms

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        I.Goldberga, D.Krīviņa, D.Briška, T.Dubina, I.Šalkovskis,

                                        R.Golovans, O.Galančuka, M.Gizatullins, A.Smirnovs

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  P.Gallers, J.Lukoškova

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

1.§       (145.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas

 “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

D.Krīviņa, A.Elksniņš, R.Eigims

 

A.Elksniņš jautā,  vai ir izvērtēta jauno ventilācijas iekārtu ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu?   

D.Krīviņa skaidro, ka ir izvērtēti šo iekārtu tehniskie rādītāji, kas ir ekvivalenti.

A.Elksniņš aizrāda, ka iepirkumu komisijas protokolā nav ievērota MK prasība par iepirkumu ja ir viens pretendents.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas budžetu 2018.gadam” 7.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Centralizētās iepirkumu nodaļas Iepirkumu komisijas sēdes  2018.gada 12.marta protokolu Nr.4 „Ventilācijas agregātu iegāde un montāža objektā „Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku, Šaura ielā 20, Daugavpilī”, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.7,  atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 2 (A.Elksniņš, M.Lavrenovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 65 203 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti trīs eiro 00 centi) apmērā Ventilācijas agregātu iegādei un montāžai objektā „Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku, Šaurā ielā 20 , Daugavpilī.
  2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: EKII projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

 

Sēdi slēdz plkst.10.07

 

Sēdes vadītājs,                                                                                                     

Domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                                  R.Eigims                                                              

 

  Protokoliste                       (personiskais paraksts)                                            

S.Rimicāne