Šobrīd Daugavpilī

25.07.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada __._____ saistošo noteikumu Nr.___ “Par neapbūvēta zemes gababa nomas maksas apmēru" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38