Šobrīd Daugavpilī

Zemes lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.08.2018, 17:38

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam īpašuma kadastrālo vērtēšanu veic LR Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD), savukārt zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – NĪLM), kas būtiski ietekmē kadastrālo vērtību nosaka pašvaldība.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – NĪLM noteikšanas un maiņās kārtības noteikumi) 2. punktu NĪLM atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai (turpmāk – likumīga izmantošana) kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka: zemes vienībai un plānotai (projektētai) zemes vienībai (turpmāk – zemes vienība); zemes vienības daļai vai plānotai (projektētai) zemes vienības daļai (turpmāk – zemes vienības daļa).

Saskaņā ar NĪLM noteikšanas un maiņās kārtības noteikumu 15. punktu lietošanas mērķus klasificē lietošanas mērķu grupās atbilstoši Eiropas Komisijas 2001. gada 19. decembra Regulai Nr. 29/2002/EK par ekonomiskās darbības statistisko klasifikāciju Eiropas Savienībā. Lietošanas mērķu piemērošana noteikta šo noteikumu 2. pielikumā.

Saskaņā ar NĪLM noteikšanas un maiņās kārtības noteikumu 16. punkta prasībām lietošanas mērķi nosaka, ja:

16.1. tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;

16.2. zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

Saskaņā ar NĪLM noteikšanas un maiņās kārtības noteikumu 17. punkta prasībām lietošanas mērķa maiņu ierosina:

17.1. ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;

17.2. zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;

17.3. ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies:

17.3.1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;

17.3.2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas" (turpmāk - ēkas ar izvērtējamām telpu grupām), un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;

17.4. ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;

17.5. ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;

17.6. ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;

17.7. ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Saskaņā ar NĪLM noteikšanas un maiņās kārtības noteikumu 18. punkta prasībām lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Lai ierosinātu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, persona iesniedz pieteikumu vietējā pašvaldībā, kurā atrodas attiecīgā zemes vienība. Pieteikumā norāda:

  • zemes vienības adresi;
  • zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējumu;
  • zemes vienības vai zemes vienības daļas platību;
  • zemes vienības vai zemes vienības daļas izmantošanu;
  • telpu grupu lietošanas veidus ēkās ar izvērtējamām telpu grupām.

Persona, iesniedzot pieteikumu vai nosūtot to pa pastu, pievieno šādu dokumentu kopijas (sūtot dokumentu kopijas pa pastu, tām ir jābūt apliecinātām) un pēc pašvaldības institūcijas darbinieka pieprasījuma uzrāda dokumenta oriģinālu:

  • īpašuma tiesības, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments;
  • zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības plāns, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls (turpmāk - zemes plāns)) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām (turpmāk - nodalītā platība), ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas.