Šobrīd Daugavpilī

Zemes ierīcības projekts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.08.2018, 17:38

Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei izsniedz Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā veidlapa:

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Iesniegums (iesnieguma veidlapa),
  • īpašuma tiesību,
  • tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments,
  • zemes vienības robežu plāns,
  • sadalījuma shēma
  • pamatojums (nepieciešamas gadījumā saskaņots ar kopīpašniekiem, vai ēku, zemes vienību īpašniekiem).