Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums (statuss – zaudējis spēku)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.03.2020, 12:55

Teritorijas plānojums apstiprināts ar 2006. gada 8.jūnija lēmumu Nr.461 un izdots, kā saistošie noteikumi Nr. 8 „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem". Bija spēkā no 2006.gada 21.jūnija.

Atzīti par spēku zaudējušiem ar Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.93 (prot. Nr.4, 29.§) „Par Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2018.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” izdošanu.

DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITOIRIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018.gadam

Prezentācija

1. Paskaidrojuma raksts:

2. Grafiskā daļa: (lai skatītos grafisko daļu nepieciešams saglabāt un uzstādīt savā datorā programmu DwfViewer)

3. Izmantošanas un apbūves noteikumi

4. Vides pārskats: