Šobrīd Daugavpilī

Būvvalde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.01.2022, 10:47

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments aicina ar 2019.gada 01.janvāri būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt elektroniski ar Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv starpniecību.

 

Departamenta galvenos uzdevumus būvniecības jomā realizē Būvvalde.

Šajos uzdevumos ietilpst:

 • kontrolēt būvniecības procesu un tā atbilstību būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošajiem inženiertīkliem;
 • informēt par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniegt ziņas par būvi;
 • izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 • izskatīt būvuzraudzības plānu;
 • norīkot  būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un noteikt obligāto būvlaukuma apmeklējuma grafiku;
 • saņēmusi informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, lemt par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām;
 • izskatīt alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības;
 • pieņemt būves ekspluatācijā;
 • izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;
 • sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
 • veikt citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības;
 • reģistrēt citu institūciju izdotās būvatļaujas;
 • sniegt konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā;
 • vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarboties ar Būvniecības valsts kontroles biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas.
 • administrēt vietējo ģeodēzisko punktu tīklu un sniegt aktuālo informāciju Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrai.

Aktuālo informāciju par būvniecības procesiem Daugavpils pilsētā skatīt šeit:

Vidi degradējošās ēkas

Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departaments (turpmāk – departaments) ir uzsācis darbu pie informācijas apkopošanas par ēkām, kuru vizuālais un/vai tehniskais stāvoklis rada draudus gan to iedzīvotājiem, gan sabiedrībai kopumā. Šo ēku īpašniekiem ir nosūtītas oficiālas vēstules ar konkrētiem termiņiem, kuru ietvaros ēku īpašniekiem nepieciešams novērst bīstamību un izstrādāt un saskaņot Departamentā būvniecības dokumentāciju veicamajiem darbiem.

Būvvalde atkārtoti norāda, ka Civillikuma 1084. pants nosaka: „Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.”

Papildus Departaments skaidro, ka Departaments neveic būvju tehnisko apsekošanu ar mērķi noteikt ēku tehnisko stāvokli. Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, tas ir būvju īpašnieku, kopīpašnieku vai viņu pilnvaroto personu (apsaimniekotāju) pienākums.

Lasiet arī:

Kontakti

Kab. Nr.
Vārds Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Pieņemšanas laiks, piezīmes
Būvvalde
12
NADEŽDA GIPTERE
Vadītāja, departamenta vadītājas vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
2
AIJA KRŪMIŅA
Būvniecības informācijas sistēmas administratore
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
4
JUZEFA ISAKOVA
Vecākā būvinspektore
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
RIHARDS BORSKIS
Arhitekts
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
JEĻIZAVETA VLADIMIROVA
Būvinspektora palīdze
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
GUNTARS ĻAUDĀMS
Būvinspektors
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
3
PĀVELS BOGDANOVS
Būvinspektora palīgs
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
3
VADIMS KODAČS
Vides degradējošo ēku būvinženieris
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
EDGARS KAPLERS
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00