VECĀKU LĪDZMAKSĀJUMS SPORTA SKOLĀ PALĪDZ ATJAUNOT EKIPĒJUMU UN STABILIZĒT TRENERU ALGAS Pašvaldības ziņas

466
VECĀKU LĪDZMAKSĀJUMS SPORTA SKOLĀ PALĪDZ ATJAUNOT EKIPĒJUMU UN STABILIZĒT TRENERU ALGAS

2023. gada rudenī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas, ieviests vecāku līdzmaksājums 15 – 20 euro apmērā (līdzšinējo 10 euro vietā).
Tas ir darīts ar mērķi uzlabot sporta skolu audzēkņu materiāltehnisko nodrošinājumu un veicināt dalību starptautiska mēroga sacensībās. Daļu no līdzekļiem novirzīja treneru atalgojumam, savukārt pārējo summu, kas iekrāta kopš septembra, šogad izmantos ekipējuma iegādei visos sporta veidos.

Vecāku līdzfinansējums sākotnēji tika ieviests 2021. gadā. Tolaik tas bija 10 euro un šos līdzekļus izmantoja, lai nodrošinātu pienācīgu un konkurētspējīgu atalgojumu treneriem. Tas veicinājis gan pedagogu, gan audzēkņu motivāciju un disciplīnu, kā rezultātā dažu gadu laikā būtiski pieauga arī jauno sportistu skaits. Gandrīz divkārtīgi kopš 2017. gada pieaudzis arī Daugavpils pašvaldības finansējums bērnu un jauniešu sportam: ja pirms 5 gadiem treneru algām, transporta izdevumiem, braucieniem, inventāra iegādei, sporta bāžu uzturēšanai un nometņu rīkošanai tie bija 2,7 miljoni euro, tad 2021. gadā – 3,7 miljoni euro, bet 2023. gadā – jau 5,3 miljoni euro.

Lai nodrošinātu visas bērnu vajadzības, bija nolemts palielināt vecāku līdzmaksājumu par 5 – 10 euro (atkarībā no sporta veida), vienlaikus palielinot viņu iesaisti mācību procesa organizēšanā: pērnā gada
septembrī Daugavpils Sporta skolas administrācija organizēja sapulces un tikšanās ar vecākiem katrai treniņu grupai. No katra sporta veida no visām treniņu grupām izvirzīja vienu vecāku dalībai Daugavpils Sporta skolas Izglītības iestādes padomē. Padomes sapulci aizvadīja 2023. gada 30. novembrī. Tajā piedalījās 15 vecāki, kas pārstāvēja 17 sporta veidus. Ar balsu vairākumu (par - 12, pret - 0, nebalsoja - 3) noteica, ka līdzfinansējuma sadalījums Daugavpils Sporta skolā notiks pēc šāda principa: sporta veidos, kuros līdzfinansējuma maksa ir 20,00 eiro, sporta treneru algas likmes palielināšanai novirza 10,00 eiro, bet atlikušos 10,00 eiro novirza konkrēta sporta veida attīstībā. Savukārt sporta veidos, kuros līdzfinansējuma maksa ir 15,00 eiro, sporta treneru algas likmes palielināšanai novirza 10,00 eiro, bet atlikušos 5,00 eiro novirza konkrētā sporta veida attīstībai. Lēmumu par finanšu līdzekļiem, kas tiek novirzīti sporta veida attīstībai, pieņems katra sporta veida vecāku padome.

Lai noteiktu piemaksas apmēru, Daugavpils Sporta skolā ir izstrādāta kārtība, kādā tiek novērtēti treneri. 2023. gada 8. decembrī DSS komisija veica sporta treneru izvērtēšanu un noteica darba algas likmes paaugstinājumu. Palielinātās algas sāka izmaksāt no 2023. gada decembra. Savukārt par naudu, kas paredzēta sporta veidu attīstībai, šogad iecerēts iegādāties ekipējumi visos sporta veidos. Tas tiks darīts pēc budžeta pieņemšanas, kad kļūs zināms, cik liels būs pašvaldības finansējums šiem mērķiem.

No līdzmaksājuma ir atbrīvoti izglītojamie, kuri atrodas aizbildnībā vai ievietoti audžuģimenē, izglītojamie no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībā, bāreņi, izglītojamie, kas ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku sarakstā individuālajos sporta veidos un Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā komandu sporta veidos, sākot no U-15 grupas, sākuma sagatavošanas grupas izglītojamie pirmos četrus mēnešus, izglītojamie, kas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē apgūst interešu izglītības programmu „Sporta meistarības pilnveidošana”.

Atvieglojumi 50% apmērā tiks piemēroti par katru izglītojamo no daudzbērnu ģimenes un 25% apmērā – par katru izglītojamo, ja izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa,

Jaunatnes lietu un sporta pārvalde

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!