Šobrīd Daugavpilī

Svarīgas izmaiņas no 01.01.2021.g. garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) noteikšanā un trūcīgo/maznodrošināto statusa piešķiršanā Domes ziņas

227
Svarīgas  izmaiņas no 01.01.2021.g. garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) noteikšanā un trūcīgo/maznodrošināto statusa  piešķiršanā

Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) paaugstināts no 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Mājsaimniecība - vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.
Ja ģimenei (personai) līdz 2020.gada 31.decembrim ir piešķirts pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai, kura izmaksa turpinās pēc 01.01.2021., sociālais dienests nodrošina GMI pabalsta pārrēķinu pēc jaunā līmeņa (109 euro) un aprēķina starpību par laika periodu no 01.01.2021. līdz 01.04.2021.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis līdz 2020.gada 31.decembrim ir 128,06 euro, bet no 2021.gada 1.janvāra  būs 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas  mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku kā 436 eiro  pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.____, Daugavpils pašvaldībā ar 01.01.2021.g. ir noteikti šādi ienākumu līmeņi maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanai: 436 eiro  pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir:

  • uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā
  • uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, izņemot gadījumu, kad persona ir:
  • ar I vai II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no bērnības vai vecuma pensijas saņēmējs;
  • sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;
  • viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
  • vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir, izvērtējot mājsaimniecības ienākumus, īpašumus un naudas līdzekļu uzkrājumus valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Tāpat  kā agrāk, lai saņemtu statusu vai/un pabalstus, jāiesniedz iesniegums un jāaizpilda deklarācija. Deklarācija nav jāparaksta, ja tā iesniegta, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv).

Sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas izsniegta līdz 2020.gada 31.decembrim, ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 30.novembrim, un šajā laikā tā ir pamats valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai .

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.