Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komiteja Domes ziņas

110
Sociālo jautājumu komiteja

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 17.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

 1. Par Līvijas Drozdes iecelšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” vadītājas amatā.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja H.Soldatjonoka

 2Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai “ Ilgas” no budžeta programmas “ Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 3.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “ Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība” no budžeta programmas “ Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 4. Par nekustamā īpašuma Poligona ielā 48-78, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “ Sociālais dienests”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs

5. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 636 “ Par pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi.

6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 “ Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”.

7. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 48 “ Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” vecākā juriste L.Žuromska