Šobrīd Daugavpilī

SOCIĀLĀ DIENESTA PALĪDZĪBA ĀRKĀRTĒJAS SITUĀCIJAS LAIKĀ sakarā ar Covid 19 Domes ziņas

1016
SOCIĀLĀ DIENESTA PALĪDZĪBA ĀRKĀRTĒJAS SITUĀCIJAS LAIKĀ sakarā ar Covid 19

Saistošie noteikumi Nr.13 Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” paredz:

PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

  • personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad personas pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);
  • personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);
  • persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

Pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts vienai personai 150 EUR apmērā mēnesī trīs mēnešu periodā.
Pabalstu krīzes situācijā administrē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” , izskatot personas IESNIEGUMU par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

MANTISKAIS ATBALSTS

Sociālās distancēšanās nodrošināšanai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, tiek piešķirts atbalsts 30 EUR apmērā mēnesī mantiskā veidā – divas pārtikas pakas, kuru vērtība ir 15 EUR katra paka, bez personas iesnieguma šādām iedzīvotāju grupām:

  • atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 200 EUR un kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;
  • atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 200 EUR un kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

Sociālais dienests administrē mantiskā atbalsta sniegšanu un organizē pakas nogādāšanu uz personas dzīvesvietu.

Tālruņi  augstākminēto personu pieteikšanai pārtikas paku saņemšanai - 654-40911 un  28819043 

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTADEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Konsultants 654 49907, 654 49908, mobilo tālruņu lietotājiem 22814696 (BITE tīkls)

Nepieciešamības gadījumā, iesniegumus, atskaites un citus  dokumentus papīra veidā darba dienās var atstāt Dienesta telpās slēgtās kastēs Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma)

Pirmdiena    08.00 - 16.30
Otrdiena      08.00 - 16.30
Trešdiena     08.00 - 16.30
Ceturtdiena   08.00 - 16.30

Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 12.30

Piektdienās  iesniegumu pieņemšana nenotiek