Šobrīd Daugavpilī

SIA “Daugavpils ūdens” izsludina kandidātu atlasi uz tehniskās nodaļas vadītāja amatu Domes ziņas

441
SIA “Daugavpils ūdens” izsludina kandidātu atlasi uz tehniskās nodaļas vadītāja amatu

SIA “Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.41503002432 izsludina kandidātu atlasi uz tehniskās nodaļas vadītāja amatu (darba līgums uz noteiktu laiku)

Tehniskās nodaļas vadītājam izvirzāmās prasības:

1. Augstākā inženiertehniskā izglītība (ūdensapgādes un kanalizācijas vai vides aizsardzības jomā iegūtā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību).
2. Darba pieredze vadošajos amatos vairāk par 3 gadiem tiks uzskatīta par priekšrocību.
3. Valsts valodas zināšanu līmenis ne mazāks par augstākā līmeņa 1.pakāpi (C1).
4. Jāzina: būvniecības nozares tiesību akti, standarti, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu, vadīšanu, uzraudzību, būvdarbu veikšanas tehnoloģija, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, nozares terminoloģija, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipi un uzvedības normas.
5. Jāprot: darboties MS Office, MS OpenOffice, AutoCad, ĢIS programmās, izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.
6. Jāatbild: par savas un pakļauto darbinieku darbības rezultātiem, efektivitāti, par veikto uzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu.
7. Jāspēj: organizēt, koordinēt, izvērtēt pakļauto darbinieku darbu, pieņemt lēmumus, rast risinājumus, jāpiemīt atbildības sajūtai, precizitātei, noturībai, nosvērtībai, prasmei strādāt individuāli un komandā, prasmei darboties krīzes situācijā.

Tehniskās nodaļas vadītāja pamatpienākumi:

1. Organizēt, koordinēt, vadīt tehniskās nodaļas darbu.
2. Tehniskās nodaļas darbības plānošana un attīstības perspektīvas mērķu un uzdevumu formulēšana.
3. Kontrolēt un nodrošināt tehniskās dokumentācijas savlaicīgu izskatīšanu, saskaņošanu, tehnisko noteikumu u.tml. dokumentu sagatavošanu, pārbaudi, izbūvēto objektu un izpilddokumentācijas pārbaudi un atzinumu sagatavošanu.
4. Tehniskās nodaļas nodrošināšana ar resursiem, t.sk., izstrādājot nodaļas iepirkumu budžetu, tā saskaņošana un izpildes kontrole.
5. Organizēt un vadīt darba grupas nodaļas uzdevumu risināšanai un uzņēmuma projektu īstenošanai.
6. Kontrolēt pētījumu veikšanu ar hidraulisko modeli.
7. Kontroles darba aizsardzības, darba drošības normu ievērošanu.
8. Kvalitātes pārvaldības sistēmas saskaņā ar standartu ISO 9001 prasību ievērošana.
9. Darba pienākumu izpilde tehniskajā jomā saskaņa ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.

Amata atlīdzība:

Mēnešalga 1370,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 7.augustam ieskaitot, personīgi vai sūtot pa pastu SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, ar norādi: “Kandidātu atlasei uz SIA “Daugavpils ūdens tehniskās nodaļas vadītāja amatu", vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv šādus dokumentus:

1. Curriculum Vitae (CV), norādot informāciju par kandidātu, pieredzes un prasmju esamības atspoguļojumu, tai skaitā, informāciju par profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu un galvenos darba pienākumus;
2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
3. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
4. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1) kopiju vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju;
5. citu dokumentu kopijas, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Tālrunis uzziņām: 65407510