Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Finanšu komitejas apvienotā sēde Pašvaldības ziņas

481
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Finanšu komitejas apvienotā sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Finanšu komitejasapvienotās sēdes darba kārtība, Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 15.februārī, plkst.14:00

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 29.decembra lēmumā Nr.832.

 

Ziņotājs – Pašvaldības iestādes “ Mākslu izglītības kompetences centrs “ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA” direktore I.Kokina

2.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada  attīstības programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plāna aktualizāciju.

 

Ziņotājs – Pašvaldības iestādes “ Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2012. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 18 “Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

4.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2020. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu

Nr. 15 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

5.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 11. februāra saistošo noteikumu Nr. 10 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

6.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2012. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

7.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei Mākslu izglītības kompetences centrā “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola””.

8.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas”.

9.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2011. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 19 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

10.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” Bērnu un jauniešu vasaras nometņu īstenošanas kārtībā.

11.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 9. februāra lēmumā Nr. 36 “Par bērnu un jauniešu sporta nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu”.

12.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 415 “Par dalības maksu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” organizētajos sporta pasākumos”.

13.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes atbalsta izglītojamo dalību sporta sacensībās”.

14.

Par finansējuma piešķiršanu Sporta organizācijām.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja V.Linkeviča

15.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs".

16.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils 11.pamatskola” likvidēšanu,  pievienojot to Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola”.

17.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola” likvidēšanu, pievienojot to Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Centra vidusskola”.

18.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestāde” likvidēšanu, pievienojot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde”.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

19.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti".

20.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Pašvaldības sociālie pakalpojumi”.

21.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

22.

Par autobusu maršrutu tīkla apstiprināšanu Daugavpils valstspilsētas nozīmes maršrutos.

23.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks”.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

24.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

25.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienību 1.Pasažieru iela 6A, Daugavpils.

26.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienību 1.Pasažieru iela 6B, Daugavpils.

27.

Par nekustamā īpašuma kadastra Nr.05000102628, nodošanu atsavināšanai.

28.

Par nekustamā īpašuma Enerģētiķu šķērsielā 7, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “UZTICĪBAS FONDS”.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

29.

Par atbalstu Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda finansētajam projektam “Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”.

30.

Par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs V.Golubevs

31.

Par Daugavpils valstspilsetas pašvaldības domes 2024.gada __.______ saistošo noteikumu Nr.___ “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” apstiprināšanu.

32.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē un tās budžeta iestādēs.

33.

Par deleģēšanas līguma un līguma par pašvaldības īpašumu bezatlīdzības lietošanu noslēgšanu ar SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs¨.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

34.

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem.

 

Ziņotājs – SIA “Daugavpils satiksme” valdes loceklis S.Blagoveščenskis

35.

Par saistošo noteikumu “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžetu” apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Finanšu departamenta vadītāja E.Upeniece

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!