Šobrīd Daugavpilī

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU Pašvaldības ziņas

436
PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU

2022.gada 24.novembrī pieņemts Daugavpils domes lēmums Nr.794 „Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” redakcijas 1.0. apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.32 „Lokālplānojuma “Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa„.

Saistošie noteikumi Nr.32 stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Saistošie noteikumi Nr.32 nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības.

Ar lokālplānojuma redakcijas 1.0. materiāliem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22923) un pašvaldības tīmekļa vietnē – www.daugavpils.lv (https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/planosanas-dokumenti/teritorijas-planojums/lokalplanojums/visku-iela-34-daugavpili-rupnieciskas-apbuves-teritorijas-izveidei) , kā arī darba dienās Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

24.11.2022.lēmums Nr.794