Šobrīd Daugavpilī

PAZIŅOJUMS PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA RED.3.0. SAISTOŠO NOTEIKUMU ĪSTENOŠANU Domes ziņas

158
PAZIŅOJUMS PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA RED.3.0.  SAISTOŠO NOTEIKUMU ĪSTENOŠANU

2020.gada 24.martā Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.160 (prot.Nr.14,1.§) „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 24.03.2020.Saistošie noteikumi Nr.12 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa”.

Daugavpils pilsētas domes 24.03.2020.saistošie noteikumi Nr.12 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa” stājās spēkā 01.04.2020., bet tiek īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto, proti, ar 10.06.2020.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli par plānojuma īstenošanas atļauju. VARAM informēja, ka plānojums ir īstenojams no 2020.gada 10.jūnija.

Ņemot vērā augstāk minēto ar 10.06.2020. atzīti par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošie noteikumi Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018. gadam”.

Ar spēkā esošā teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties: Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14552, Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv (sadaļā Pilsētas attīstība\Plānošanas dokumenti\Teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi), kā arī darba dienās Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.