Pašvaldības dzīvokļu īrniekiem atgādina par iespēju izpirkt šos mājokļus Pašvaldības ziņas

1626
Pašvaldības dzīvokļu īrniekiem atgādina par iespēju izpirkt šos mājokļus

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība atgādina dzīvokļu īrniekiem par iespēju izpirkt pašvaldības īpašumā esošos īrētos dzīvokļus, kurus ir tiesības atsavināt saskaņā ar noslēgtā īres līguma noteikumiem.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. pantu, publiskas personas nekustamo mantu - dzīvokļa īpašumu var izpirkt par brīvu cenu (tirgus cenu), ko nosaka pašvaldības piesaistītais sertificētais novērtētājs.

Izpirkšana iespējama arī uz nomaksu (ar maksimālo termiņu līdz 5 gadiem). Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Gadījumā, ja maksājuma termiņš tiek kavēts, tiek aprēķināts nokavējuma procents 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Pirkuma līgums tiek noslēgts ar pašvaldību.

Likuma 45. panta ceturtā daļa nosaka:

„(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

     1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

     2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.”

     Tiem, kas vēlas izpirkt dzīvokļa īpašumu par brīvu cenu (tirgus cenu), ierosinājums jāiesniedz Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 4. kabinetā, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00, izņemot piektdienas, klāt pievienojot:

1) personas apliecinoša dokumenta kopiju;

2) īrnieka un ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvokļa īpašumu;

3) atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

4) izziņu no mājas apsaimniekojošās organizācijas – personīgā rēķina izdruku;

5) izziņas par īres (SIA DDzKSU) un siltumenerģijas maksājumu (AS “Daugavpils siltumtīkli”) parāda neesamību;

6) izziņu no SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (Liepājas ielā 21, Daugavpilī) par to, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

            Gadījumā, ja līdz pirkuma līguma noslēgšanas brīdim īrniekam mainās plāni attiecībā uz dzīvokļa izpirkšanu, viņš var atteikties no turpmākas procedūras un turpināt dzīvot pašvaldībai piederošajā dzīvoklī uz esošā īres līguma pamata.

     Tālrunis uzziņām 654-04352, 654-04321.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Komunikācijas nodaļa,

Īpašuma pārvaldīšanas departaments

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!