Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība apstiprina Jaunatnes politikas attīstības plānu 2023. – 2026. gadam Pašvaldības ziņas

722
Pašvaldība apstiprina Jaunatnes politikas attīstības plānu 2023. – 2026. gadam

 

Jaunatnes lietu un sporta pārvalde izstrādājusi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības plānu 2023. – 2026. gadam, ko domes deputāti apstiprināja 26. oktobra domes sēdē. Dokumentā iekļautas vadlīnijas efektīvākam jaunatnes darbam, lai apzinātu jauniešu vajadzības un atbalstītu viņu iniciatīvas, veicinātu jauniešu līdzdalību, kā arī veidotu iekļaujošāku vidi.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2022. gadā Daugavpilī dzīvoja 79 120, no kuriem 9 286 jeb 11,7% no kopējā iedzīvotāju skaita ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pašvaldībai ir svarīgi veidot dialogu, iesaistot pašus jauniešus pašvaldības un sabiedriskajos procesos, lai veicinātu jauniešu labbūtību pilsētā un mazinātu Daugavpils iedzīvotāju skaita samazināšanos nākotnē.

Jaunatnes lietu un sporta pārvalde pagājušajā gadā organizēja Daugavpils jauniešu forumu, šogad pilsētas izglītības iestādēs aizvadītas 9 domnīcas, kā arī veikts pētījums, lai noskaidrotu pilsētas jauniešu intereses un vajadzības.

Piecas svarīgākās lietas, kas pēc jauniešu domām būtu nepieciešamas Daugavpilī ir: telpas, lai nodrošinātu jauniešiem piemērotu vidi, kur darboties ārpus izglītības iestādēm; jauniešu iniciatīvu atbalsta mehānisms; pašvaldības nodrošināta iespēja jauniešiem piedalīties lēmumu pieņemšanā un pilsētas sabiedriskajā dzīvē; jaunatnes darba īstenošana izglītības iestādēs; atsevišķa struktūra, kurā darbotos jaunieši un jaunatnes darba eksperti, kas veicinātu dialogu starp pašvaldību un jauniešiem.

Balstoties uz jauniešu pētījumā apkopoto datu analīzi Jaunatnes lietu un sporta pārvalde izstrādāja jaunatnes darba vadlīnijas un aktivitāšu kopumu, kas ļaus efektīvāk organizēt jaunatnes darbu Daugavpils pilsētā, kā arī veicināt jauniešu iesaisti pašvaldības darbā.

Jaunatnes politikas attīstības plānā 2023. – 2026. gadam izdalīti trīs svarīgākie jaunatnes darba virzieni:

  • Līdzdalība un iniciatīvas (publiskā runa, brīvprātīgais darbs, neformālā izglītība, iesaiste lēmumu pieņemšanā, iesaiste NVO sektorā u.c.);
  • Nodarbinātība un uzņēmējdarbība (karjeras atbalsts, iekļaušanās darba tirgū, informatīvais un metodiskais atbalsts);
  • Iekļaujoša vide un izglītība (veselības veicināšana, patriotiskā audzināšana, veselīgs un aktīvs dzīvesveids, saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, atbalsts riska grupām, profesionālā pilnveide, informācijas pieejamība).

Jaunatnes lietu un sporta pārvalde un arī citas pašvaldības struktūrvienības jau īsteno daudzveidīgu aktivitāšu klāstu jauniešiem, tomēr Jaunatnes politikas attīstības plāns ļaus īstenot darbu ar pilsētas jauniešiem vēl strukturētāk un mērķtiecīgāk, iesaistot tā īstenošanā pašus jauniešus un ņemot vērā viņu viedokli, vērtējumu un vajadzības.

Jāpiebilst, ka Daugavpils valstspilsētas pašvaldība jau ir spērusi pirmos soļus Jaunatnes politikas attīstības plānā 2023. – 2026. gadam īstenošanā, apstiprinot kārtību, kādā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība organizē jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un Daugavpils jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumu. Tas nozīmē, ka Daugavpilī tiks veidots vienots brīvprātīgā darba tīkls, kā arī to, ka jau tuvākajā laikā tiks veidota konsultatīva jaunatnes darba struktūra, par kuras nepieciešamību jau iepriekš norādījuši paši Daugavpils jaunieši.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!