Šobrīd Daugavpilī

“Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” īstenošanu Domes ziņas

156

Š.g. 25.jūnijā starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālās un finanšu līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” īstenošanu.

Projekts tiks īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 1. kārta”  ietvaros.

Projekta “ Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” mērķis ir Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta galvenās aktivitātes:

 1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
 2. Projekta vadība;
 3. Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošanas Daugavpils pilsētā II kārta, veicot ielu pārbūvi ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām;
 4. Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijas attīstīšana par ražošanas zonu;
 5. Autoruzraudzības veikšana; 
 6. Būvuzraudzības veikšana; 
 7. Projekta publicitāte. 

Projekta kopējie rezultāti: revitalizēta degradēta teritorija 29,4268 ha platībā, rādītās ap 309 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 5 819 623.00 EUR apmērā. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 864 816.40 EUR, t.sk. PVN, no tiem attiecināmās izmaksas ir 7 766 126.73 EUR un neattiecināmās ir 98 689.67 EUR.

Sadalījumā pa finansēšanas avotiem:

 • Daugavpils pilsētas domes projekta summa ir 5 316 934.40 EUR,
 • ERAF 85% - 4 435 508.02 EUR;
 • Valsts budžeta dotācija 4.5% - 234 821.01 EUR;
 • Pašvaldības līdzfinansējums 10.5% - 547 915.70 EUR un
 • neattiecināmās izmaksas 98 689.67 EUR.

 

 • Ilūkstes novada pašvaldības projekta summa ir 2 547 882.00 EUR,
 • ERAF 81.29% - 2 071 143.98 EUR;
 • Valsts budžeta dotācija 4.24% - 108 049.60 EUR;
 • Pašvaldības līdzfinansējums 21.50% - 252 115.73 EUR un
 • privātās attiecināmās izmaksas 4.58% - 116 572.69 EUR. 

Projekta īstenošanas ilgums – no 2019. gada jūlija līdz 2021. gada martam (21 mēnesis no Vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas).

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv