Šobrīd Daugavpilī

PAPLAŠINĀSIES PERSONU LOKS, KAS SAŅEMS PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU PIESLĒDZOTIES CENTRALIZĒTAJAM ŪDENSVADAM UN KANALIZĀCIJAI Domes ziņas

133
PAPLAŠINĀSIES PERSONU LOKS, KAS SAŅEMS PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU PIESLĒDZOTIES CENTRALIZĒTAJAM ŪDENSVADAM UN KANALIZĀCIJAI

Ceturtdien, 8. aprīlī Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja izmaiņas pašvaldības noteikumos saistībā ar pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību, pieslēdzoties centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai.

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6. panta sestajai daļai, vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus. Savukārt, Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 44 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” 5. punkts nosaka pašvaldības piešķiramā līdzfinansējuma apmēru.

Līdz šim Daugavpils pilsētas dome pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai piešķīra finansējumu 100% apmērā, kas nepārsniedz 4000 eiro personām ar I grupas invaliditāti, personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, kā arī daudzbērnu ģimenēm.

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē tika apstiprināti saistošo noteikumu Nr.44 grozījumi, kas paredz paplašināt to personu loku, kas var saņemt pašvaldības finansējumu 100% apmērā, nepārsniedzot 4000 eiro pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai. Turpmāk atbalstu paredzēts sniegt personām ar I un II invaliditātes grupu; mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss; mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; personām, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu.

Lai izmaiņas par pašvaldības noteikumiem saistībā ar pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu, pieslēdzoties centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai stātos spēkā, lēmumu par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 44 jāapstiprina Daugavpils pilsētas domes sēdē.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa