Šobrīd Daugavpilī

Kas jāņem vērā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Pašvaldības ziņas

440
Kas jāņem vērā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departaments (turpmāk – Departaments) informē nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājus, kuriem ir nekustamais īpašums Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ka 2023. gada 9.februārī tika nosūtīti maksāšanas paziņojumi par aprēķināto NĪN 2023. gadam.

Departaments lūdz nodokļa maksātājus pārliecināties par  maksāšanas paziņojumu saņemšanu, kā arī vērš uzmanību svarīgai informācijai, kas jāņem vērā NĪN maksātājiem, un sniedzatbildes uz biežāk uzdotajiem NĪN maksātāju jautājumiem.

Kādā veidā tiek nosūtīti maksāšanas paziņojumi?

Maksāšanas paziņojumi nodokļa maksātājiem (vai viņu pilnvarniekiem) tika nosūtīti uz nodokļa maksātāja oficiālās elektroniskās adreses kontu vai deklarēto dzīvesvietas adresi pa pastu kā vienkārši pasta sūtījumi, vai, ņemot vērā nodokļa maksātāja pašvaldībā iesniegto informāciju, uz pasta adresi vai uz elektronisko pastu.

Ja uz maksāšanas paziņojumu nosūtīšanas brīdi NĪN maksātājam tika aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, maksāšanas paziņojums tika nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), nevis uz deklarēto dzīvesvietas adresi vai uz pasta adresi vai uz elektronisko pastu (e-pastu).

Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktajam, oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem, līdz ar to, šādām personām ir pienākums saziņai ar nodokļu administrāciju izmantot savu e-adresi.

Nodokļa maksātājus, kuri joprojām saņem maksāšanas paziņojumus pa pastu, aicina izvērtēt iespēju turpmāk saņemt maksāšanas pazinojumu elektroniski, aktivizējot oficiālās elektroniskās adreses kontu vai iesniedzot Departamentā iesniegumu par maksāšanas paziņojuma saņemšanu uz e-pastu.

Plašāk par to, kā jāpiesakās elektronisku pazņojumu saņemšanai, lasiet šeit: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/zinas/nin-maksasanas-pazinojumus-aicina-sanemt-elektroniski

Neesmu saņēmis maksāšanas paziņojumu! Kā rīkoties?

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nebija saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz 2023. gada 15. februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību. Saziņai elektroniskā veidā var izmantot Departamenta e-pastu – ipd@daugavpils.lv.

Kādos gadījumos maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts?

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktajā kārtībā vai aktivizējis e-adreses kontu, kā arī nav informējis Departamentu par savu pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru jānosūta maksāšanas paziņojumu, maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22. martā.

Līdz kuram datumam jāveic NĪN maksājumi?

NĪN maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī, no nodokļa gada summas nomaksājot vienu ceturtdaļu, vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Kāda nokavējuma nauda tiek aprēķināta par laicīgi nesamaksāto NĪN?

Par NĪN maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nenomaksātās summas, saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otro daļu.

Kāpēc šogad saņēmu NĪN maksāšanas paziņojumu, ja decembra beigās esmu pārdevis nekustamo īpašumu, tika noslēgts pirkuma-pārdevuma līgums?

Par NĪN maksātāju uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā uz kārtējā gada 1. janvāri.

NĪN maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību izbeigšanās.

Atsavinot vai dāvinot savā īpašumā esošo nekustamo īpašumu, lūgums pārliecināties, lai darījums tiktu reģistrēts Zemesgrāmatā tajā pašā taksācijas gadā, kurā noslēgts darījums.

Kādā veidā iespējams apmaksāt NĪN?

Apmaksāt NĪN ir iespējams:

1) valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv e-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, izmantojot internetbanku vai elektroniskā paraksta rīku;

2) portālā epakalpojumi.lv,sadaļā “Nekustamais īpašums. Mans nekustamā īpašuma nodoklis”, izmantojot internetbanku vai elektroniskā paraksta rīku.
Veikt nodokļa samaksu portālos ir ļoti ērti, jo nodokļa maksātājam automātiski uzrādās maksājuma veikšanai nepieciešamā informācija;

3) bankās un internetbankās kādā no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000077325, banku kontiem:

- AS "Citadele banka", konta Nr.LV17PARX0000850062000;

- AS "SEB banka", konta Nr.LV10UNLA0005011130526;

- AS "SWEDBANK", konta Nr.LV69HABA0001402041250;

- Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV47RIKO0002011004423..

Veicot maksājumus bankās vai internet bankā, maksājuma mērķī precīzi jānorāda: NĪN,  maksāšanas paziņojuma numurs vai nodokļa maksātāja personīgā konta numuri par zemi un par ēkām, vai īpašuma adrese un kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda maksājuma mērķī: NĪN un tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, par kuru tiek veikts NĪN maksājums.

4) veikalu tīklā “Maxima” ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā.

Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu veikalu tīklā “Maxima”, kasierim jāuzrāda maksāšanas paziņojums par NĪN, lai no tā ar kases skeneri varētu nolasīt svītrkodā iekļauto informāciju, kā darījumu apliecinošu dokumentu saņemot kases aparāta čeku.

Komisijas maksa par pakalpojumu ir 0,50 eiro.

5) VAS „Latvijas pasts” nodaļās visā Latvijā ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā.

Veicot NĪN samaksu, VAS „Latvijas pasts” darbiniekam jāuzrāda maksāšanas paziņojums par NĪN, lai no tā ar skeneri varētu nolasīt svītrkodā iekļauto informāciju, kā darījumu apliecinošu dokumentu saņemot čeku.

Daugavpilī maksājumus var veikt:

  • pasta nodaļā, Rīgas ielā 9, T/c „Solo” 1.stāvā, darba laiks: Pr. – Sv. 8.00 – 20.00;
  • pasta nodaļā, Jātnieku ielā 78B, darba laiks: Pr.-Pk. 8.30 – 17.30;
  • pasta nodaļā, 18.novembra ielā 136 („Rimi”), darba laiks: Pr.-Sv. 09.00 – 20.00;
  • pasta nodaļā, Aveņu ielā 26, darba laiks: 09.00 – 18.00;
  • pasta nodaļā, Strādnieku ielā 84, Pr.-Pk. 8.00 – 18.00

Komisijas maksa par pakalpojumu ir 0,50 eiro.

6) Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Informācijas birojā (Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils) caur POS terminālu, izmantojot bankas maksājumu karti.

Lūdzam sazināties ar Departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa darbiniekiem:

  1.  nodokļa aprēķina un maksājumu veikšanas jautājumos:
  1. NĪN parāda piedziņas jautājumos zvanot pa tālruņiem – 65404323, 65404336, vai rakstot uz e-pasta adresi inara.kursite@daugavpils.lv; inga.akmenkalne@daugavpils.lv

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes
Komunikācijas nodaļa,

Īpašuma pārvaldīšanas departaments

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!