Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

139
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2020.gada 17.septembrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par projekta „Dialogue Daugavpils development” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas  Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ :Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības  „Atbalsts politikas reformai” 2020.gada 3.projektu pieteikumu konkursam

2.

Par projekta „Experience  exchange experiments” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātes „Brīvprātīgais darbs” 2020.gada 3.projektu pieteikumu konkursam

3.

Par projekta „Cooperation challenge” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētais Eiropas Savienības programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātes „Brīvprātīgais darbs” 2020.gada 3.projektu pieteikumu konkursam

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

4.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domei pamatbudžeta programmā „Bāriņtiesa”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja E.Praņevska

5.

Par apropriācijas pārdali Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta programmā  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

6.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai „Ilgas” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

7.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

8.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams” pamatbudžeta apakšprogrammās starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja R.Osmane

9.

Par apropriācijas pārdali Kultūras pārvaldei

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

10.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā invalīdu sporta biedrībai „SOLIS PLUS”

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumā Nr.494 „Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādī

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pils” vadītājs A.Rudzs

   

12.

Par līdzekļu ieplānošanu Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai

 

Ziņotājs – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere

13.

Par noteikumu „Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” apstiprināšanu

14.

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums no pamatbudžeta programmas „Augstāko sasniegumu un jauno perspektīvo sportistu atbalsts”” apstiprināšanu

15.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā

16.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domei

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

17.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/17/I/035 „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”

18.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.9.3.1.1/19/I/003 „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” finansēšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

19.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktore I.Kokina

20.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

21.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

22.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

23.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu

24.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

25.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

26.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

27.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21”Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”

28.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra lēmumā Nr.636 „Par pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vecākā juriste L.Žuromska

29.

Par līdzekļu piešķiršanu un apropriācijas pārdali

30.

Par atbalstu projektam Nr.LLI - 472

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

31.

AS „Daugavpils satiksme” informatīvais ziņojums par projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr.4.5.1.1/16/I/003 aktualitātēm (uz 11.09.2020.)

32.

Par atbalstu projektam „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā II kārta”

 

Ziņotājs – AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja D.Briška

33.

SIA „Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizācijas gaitu un aktualitātēm (uz 14.09.2020.)

34.

SIA „Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/18/I/008 realizācijas gaitu un aktualitātēm (uz 14.09.2020.)

 

Ziņotājs – SIA „Daugavpils ūdens” Projektu ieviešanas vienības vadītāja A.Vasiļjeva

35.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļu īpašuma Nr.35 nodošanu atsavināšanai

36.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

37.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102675, Balvu ielā 1C k-31-953, Daugavpilī, pārdošanu

38.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101458, Balvu ielā 1A k-530, Daugavpilī, pārdošanu

39.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101930, Balvu ielā 1C k-2-206, Daugavpilī, pārdošanu

40.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102004, Balvu ielā 1C k-3-166, Daugavpilī, pārdošanu

41.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101730, Balvu ielā 1C k-17-601, Daugavpilī, pārdošanu

42.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061640, Bauskas ielā 114 k-2-65, Daugavpilī, pārdošanu

43.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101943, Balvu ielā 1C k-2-235A, Daugavpilī, pārdošanu

44.

Par nekustamā īpašuma Poligona ielā 48-78, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs