Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

741
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēde  2023.gada 23.novembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts, Daugavpils Iespēju vidusskolas direktores vietnieks A.Gržibovskis

2.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Latgales zoodārzs”

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Latgales zoodārzs” vadītājs M.Pupiņš

3.

Par atbalstu projektam „Daugavpils cietokšņa dārza attīstība”

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” vadītāja p.i. A.Mahļins

4.

Par projekta Nr.4.2.2.0/21/A/062 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

5.

Par atbalstu projektam „Publiskās ārtelpas attīstība Avotiņa parka teritorijā, Daugavpilī”

6.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

7.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”

8.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta programmām

9.

Par rīcības programmas „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā 2024.-2028.gadam” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

10.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Finanšu departamenta vadītāja E.Upeniece

11.

Par nešķirotu sadzīves atkritumu maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu apstiprināšanu

12.

Par Vienošanās par 2017.gada 29.augusta līguma „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” izmaiņām noslēgšanu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

 

Ziņotājs – SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales  starppašvaldību organizācija” valdes loceklis A.Pudāns

13.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Pašvaldības sociālie pakalpojumi”

14.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

15.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada __. ______ saistošo noteikumu Nr.__ „Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

16.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

17.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000231903, nodošanu atsavināšanai

18.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000221601, daļas nodošanu atsavināšanai

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102229, Balvu iela 1C k-4, 125, Daugavpils, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102107, Balvu iela 1C k-4 - 139, Daugavpils, pārdošanu

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102745, Balvu iela 1C k-5 - 252, Daugavpils, pārdošanu

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102703, Balvu iela 1C k-5 - 279, Daugavpils, pārdošanu

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101864, Balvu iela 1C k-19 - 684, Daugavpils, pārdošanu

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102560, Balvu iela 1C k-23 - 769, Daugavpils, pārdošanu

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102574, Balvu iela 1C k-28 - 886, Daugavpils, pārdošanu

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281451, Butļerova iela 1 k-4 - 52, Daugavpils, pārdošanu

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281128, Cialkovska iela 17, 345, Daugavpils, pārdošanu

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103111, Kraujas iela 1A k-2 - 24, Daugavpils, pārdošanu

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103112, Kraujas iela 1A k-2 - 25, Daugavpils, pārdošanu

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100730, Kraujas iela 1A k-4 - 61, Daugavpils, pārdošanu

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100739, Kraujas iela 1A k-4 - 70, Daugavpils, pārdošanu

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100177, Kraujas iela 1A k-9, Daugavpils, pārdošanu

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130023, Lauces ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220269, Vecpils ielas 32 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!