Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

281
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēde  2023.gada 11.maijā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas vietniece I.Ancāne

2.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Latgales Centrālā bibliotēka” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs –  Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Latgales centrālā bibliotēka” vadītāja J.Šapkova

3.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks A.Linkevičs

4.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktora p.i. A.Romanovskis

5.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pašvaldības budžeta programmām

6.

Par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

7.

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprindžuka

8.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja S.Zelča

9.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada __. ______ saistošo noteikumu Nr.__ „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

10.

Par pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” reorganizāciju pārveidošanas ceļā

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

11.

Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

12.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000090028, nodošanu atsavināšanai

13.

Par zemes gabala Bišu ielā 5, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

14.

Par nekustamā īpašuma Višķu ielā 19C, Daugavpilī, ½ domājamās daļas nodošanu atsavināšanai

15.

Par zemes gabala ar kadastra Nr.05000221810, Daugavpilī, ½ daļas atsavināšanas procesa ierosināšanu pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai

16.

Par zemes vienību pie t/c „SOLO”, Daugavpilī nomas tiesību izsoli

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000053002, daļas 1000 m² platībā, iznomāšanu

18.

Par 2019.gada 9.jūlija nomas līguma Nr.ZN 12/2019, darbības termiņa pagarināšanu

19.

Par zemes vienības Ziemeļu ielā 16D, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

20.

Par zemes vienības Ziemeļu ielā 16C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

21.

Par zemes vienības Ziemeļu ielā 16B, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

22.

Par zemes vienības Nometņu ielā 125C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

23.

Par zemes vienības Ciema ielā 6, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

24.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.208 „Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija””

25.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.792 „Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde””

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītājas vietnieks A.Nikolajevs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!