Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

347
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2022.gada 20.oktobrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

 DARBA KĀRTĪBA

1.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

2.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220196, Daugavpilī, pārdošanu

3.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220198, Daugavpilī, pārdošanu

4.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000340019, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

5.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000250106, Daugavpilī, daļu

6.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000060605, Siguldas ielā 24, Daugavpilī, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā

7.

Par 2021.gada 9.februāra nomas līguma izbeigšanu un Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 29.decembra lēmuma Nr.719 atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  vadītāja I.Funte

 

 

8.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra lēmumā Nr.803 „Par nekustamā īpašuma domājamo daļu nodošanu patapinājumā”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” direktores vietniece A.Jurģīte

 

 

9.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. A.Romanovskis

 

 

10.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktores vietniece O.Krumpāne

 

 

11.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks A.Linkevičs

 

 

12.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centram „Inženieru arsenāls”

 

Ziņotājs – Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centra „Inženieru arsenāls” vadītājs R.Ķikusts

 

 

13.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece