Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

91
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2020.gada 1.oktobrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/18/I/003 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.29, Vienības ielā 38B” īstenošanai

2.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu nodrošinājums attālinātam mācību procesam” īstenošanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

3.

Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmās

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”  vadītājs A.Pudāns

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Krievu kultūras centrs”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Krievu kultūras centrs” vadītāja N.Kožanova

 

 

5.

Par apropriācijas pārdali profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola”

 

Ziņotājs – profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktore A.Titova

 

 

6.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumā Nr.490 „Par atbalstu projektam „Kapacitātes paaugstināšana – sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām””

7.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

 

 

8.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

Ziņotājs – J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktore G.Smuļko

 

 

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313918, Begoniju ielā 120, Daugavpilī, pārdošanu

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102437, Balvu ielā 1C k-2 - 47, Daugavpilī, pārdošanu

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281446, Butļerova ielā 1 k-4 - 47, Daugavpilī, pārdošanu

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281447, Butļerova ielā 1 k-4 - 48, Daugavpilī, pārdošanu

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320803, Poligona ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000250512, Čiekuru ielā 12, Daugavpilī, pārdošanu

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313307, Salviju ielā 50, Daugavpilī, pārdošanu

16.

Par zemes vienības Butļerova ielā 1 k-8 - 185, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

17.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.69 nodošanu atsavināšanai

18.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 1015, Apšu ielas rajonā, Daugavpilī, pārņemšanu pašvaldības īpašumā

19.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

21.

Par apbūves tiesības piešķiršanu Lidotāju ielā 19, Daugavpilī

22.

Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai – SIA „SMD Baltic”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte