Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

424
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 7.novembrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumos Nr.2 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

2.

Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” uzturēšanas izmaksām

 

Ziņotājs – Bērnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja L.Smikova

 

 

3.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” apropriācijas palielināšanu pamatbudžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. E.Kuzmina

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

 

 

5.

Par projekta Nr.4.2.2.0/17/I/058 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

6.

Par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

7.

Par līdzekļu ieplānošanu būvprojektēšanas darbiem jaunas ēkas būvniecībai Spaļu ielā 4, Daugavpilī

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.159 „Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

9.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

Ziņotājs – Daugavpils 13.vidusskolas direktore A.Skutele

 

 

10.

Par dāvinājuma pieņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste K.Galvāne

 

 

11.

Par metu konkursa robežzīmes – vides objekta „Daugavpils” uzstādīšanai no Lietuvas un Baltkrievijas pusēm

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas vietniece I.Ancāne

 

 

12.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes deputāts A.Gržibovskis

 

 

13.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”

14.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

 

15.

Par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 22, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101835, Balvu ielā 1C k-27 – 858, Daugavpilī, pārdošanu

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283956, Butļerova ielā 1 k-6 – 106, Daugavpilī, pārdošanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313742, Salviju ielā 45, Daugavpilī, pārdošanu

19.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 nodošanu atsavināšanai

20.

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai

21.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

22.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1928, nodošanu atsavināšanai

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270012, Vasarnīcu ielā (pie Daugavpils reģionālās slimnīcas), Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

24.

Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un pārdošanu izsolē

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

25.

Par AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs J.Oļenovs