Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

229
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 3.oktobrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 

 

3.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs A.Burunovs

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādi „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs”

 

Ziņotājs – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere

 

 

5.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.569 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu”

6.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

7.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

8.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja S.Zelča

 

 

9.

Par līguma slēgšanu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

10.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils pilsētas domei

11.

Par nekustamā īpašuma Balvu ielā 1C k-16 - 586, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

12.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000300006, Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370150, Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313018, Begoniju ielā 7, Daugavpilī, pārdošanu

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313007, Begoniju ielā 11, Daugavpilī, pārdošanu

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390039, Tūristu ielas 7 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

17.

Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienībai, Lidotāju ielā 10, Daugavpilī

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

18.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.687

 

Ziņotājs – SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska

 

 

19.

Par galvojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”

 

Ziņotājs –– SIA „Daugavpils ūdens” ekonomiste A.Vasiļjeva