Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

207
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu komitejas sēde 2021. gada 17. novembrī plkst. 14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1, ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam.

Darba kārtība:


1. Par apropriācijas palielināšanu Sociālo pakalpojumu centram bērniem un jauniešiem “Priedīte” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.
Ziņotājs – Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja L.Smikova

2. Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.344 “Par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm”.
3. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā.
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

4. Par apropriācijas palielināšanu Latgales Centrālai bibliotēkai pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.
Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

5. Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm.
Ziņotāja – Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja G.Ļipovskaja

6. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas lzglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā ,,Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana"
7. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas lzglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā ,,Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana".
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

8. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pamatbudžeta programmām.
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs M.Čačka

9. Par grozījumiem Daugavpils domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai.
10. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sociālais dienests" pamatbudžeta programmās.
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde

11. Par projekta „Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”, Nr.5.6.2.0/17/I/036 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
12. Par projekta „Daugavpils publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai”, Nr.5.6.2.0/19/I/011 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

13. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils domes pamatbudžeta apakšprogrammām.
14. Par zemes gabala Strazdu ielā 4, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
15. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
16. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080167, Vidzemes ielas 106 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
17. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260311, 18.novembra ielā 336, Daugavpilī, pārdošanu.
18. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080125, Cīruļu ielā 15, Daugavpilī, pārdošanu.
19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000082977, Artilērijas ielas 29 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.
20. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080235, Zeltkalna ielas 33 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.
21. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370451, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

22. SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizācijas gaitu un aktualitātēm.
Ziņotājs – SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska

23. SIA “Daugavpils satiksme” informatīvais ziņojums par projekta «Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” 4.5.1.1/20/I/001 aktualitātēm (uz 12.11.2021.).
AS “Daugavpils satiksme” projekta vadītāja D.Briška