Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1077

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes  sēdi  Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 29.septembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils Marka Rotko mākslas centram. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs Māris Čačka

2.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

3.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu.

 

 

4.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

 

5.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

6.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Ledus sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

Daugavpils Ledus sporta skolas direktore Kristīne Alžāne

7.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Nikolajs Čemodanovs

9.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

Daugavpils Futbola skolas direktora vietnieks Edvīns Bovins

10.

Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests” no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai” un apropriācijas palielināšanu.

 

Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” vecākā juriste Lilija Žuromska

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

 

12.

Par grozījumiem Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra nolikumā Nr.5.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja Gaļina Ļipovskaja

13

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības apakšprogrammā „Iestādes pārvalde un vadība”.

Pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

14.

Par atļauju slēgt pakalpojuma līgumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas sertifikāciju (ISO 50001:2018).

Pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

15.

Par apropriācijas palielināšanu pašvaldības budžeta programmai „Pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”.

 

Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.22 „Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm”.

Pašvaldības Administratīvā departamenta personāla speciāliste

Anna Kokina

17.

Par sadarbības līgumu ar valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca.

Pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

18.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

19.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai „Pašvaldības nekustamā īpašuma iegāde un nojaukšana”.

 

 

20.

Par dzīvojamās mājas Imantas ielā 51, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.63 nodošanu atsavināšanai.

 

 

21.

Par zemes gabala Zvīņu ielā 3, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

 

22.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281414, Butļerova ielā 1 k-5-95, Daugavpilī, pārdošanu.

 

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270210, Atpūtas  ielā 30, Daugavpilī, pārdošanu.

 

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312610, Īrisu ielā 80, Daugavpilī, pārdošanu.

 

 

26.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī, „B” sekcijas dzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

27.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1940, Daugavpilī, sadali.

 

 

28.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmuma Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

 

29.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 11.februara lēmumā Nr.81.

 

30.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.232 “Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī, „B” sekcijas dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017809, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.