Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES KĀRTĒJĀ SĒDE Domes ziņas

285
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES KĀRTĒJĀ SĒDE

 

 

 Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas kārtējo domes sēdi 2019.gada 28.jūnijā plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

  Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mrija” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

2.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Punktu brālība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

3.

Par atļauju Kārlim Rasim savienot amatus

 

4.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Sandra Zelča

5.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

 

6.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Ostrovskis

7.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” vadītājs Aleksandrs Rudzs

8.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

 Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas Vecākā jaunatnes lietu speciāliste Olga Šimkina

9.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Futbola skolai

 

Daugavpils Futbola skolas direktora p.i. V.Šteinbergs

10.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

11.

Par grozījumiem 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.707 „Par noteikumu apstiprināšanu”

 

12.

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

 

13.

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

 

14.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Raminai Mamedovai un viņas treneres Irinas Petrovas apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

15.

Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai”

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

16.

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

 

17.

Par atbalstu projektam PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” un apropriācijas palielināšanu

 

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktore Inguna Kokina

18.

Par atbalstu projektam PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” un apropriācijas palielināšanu

 

19.

Par saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā apstiprināšanu

Domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300001, Dravnieku ielas 115 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

21.

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmuma Nr.102 atzīšanu par spēku zaudējušu un atcēlēja līguma noslēgšanu

 

22.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

23.

Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21-1, Daugavpilī, atsavināšanu

 

24.

Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

25.

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

 

26.

Par PĀRJAUNOTA 2012.gada 13.marta Zemesgabala nomas līguma Nr.DK16 Daugavpilī, Smilšu ielas 96A rajonā, darbības termina pagarināšanu

 

27.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 035 0004 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

28.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

29.

Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 16-1A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 4818, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

30.

Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.36 pārdošanu

 

31.

Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 pārdošanu

 

32.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472

Domes vecākā referente

Tatjana Kraševska

33.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631