Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

2717

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi, kas notiks 2023. gada 14.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1.

Sēdes darba kārtība:

Nr.

p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par aizņēmuma ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” nodrošinot KF projekta „Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” līdzfinansējumu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

 

2.

Par galvojumu akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” Kohēzijas fonda projekta „Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” Nr.4.5.1.2/21/I/003 īstenošanai.

 

3.

Par aizņēmuma ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” nodrošinot KF projekta „Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” līdzfinansējumu.

 

4.

Par galvojumu akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” Kohēzijas fonda projekta „Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” Nr.4.5.1.2/22/I/004 īstenošanai.

 

5.

Par aizņēmuma ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” nodrošinot KF projekta „Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” līdzfinansējumu.

 

6.

Par galvojumu akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” Kohēzijas fonda projekta „Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” Nr.4.5.1.1/21/I/005 īstenošanai.

 

7.

Par aizņēmuma ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” nodrošinot KF projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā 2.kārta” līdzfinansējumu.

 

8.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Poļu kultūras centrs” vadītājas Žannas Stankecičas atbrīvošanu no ieņemamā amata.

 

9.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Baltkrievu kultūras centrs” vadītājas Žannas Romanovskas atbrīvošanu no ieņemamā amata.

 

10.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” vadītājas Nataļjas Kožanovas atbrīvošanu no ieņemamā amata.

 

11.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītājas Eleonoras Kleščinskas atbrīvošanu no ieņemamā amata.

 

12.

 

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Kultūras pārvalde”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

13.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Daugavpils latviešu biedrība” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

14.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim”” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

15.

Par iestāšanos biedrībās.

 

16.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas  pašvaldības budžeta iestādēm.

 

17.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 36 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

1. Pielikum2. Pielikums

 

18.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2016. gada 11. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

1. Pilikumes 2. Pielikums

 

19.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Krievu kultūras centrs".

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Nataļja Kožanova

 

20.

 

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

21.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte” grāmatvedības uzskaiti un grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

 

22.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Sociālais dienests".

 

23.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada __.__________ saistošo noteikumu Nr.___ "Pašvaldības sociālie pakalpojumi" apstiprināšanu.

 

24.

Par Daugavpils valstspilsētas Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

25.

Раr apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Daugavpils Futbola skola".

 

26.

Par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmai „Pašvaldības autoceļu (ielu) fonds, t.sk. VB mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

27.

Par kustamās mantas atsavināšanu.

 

28.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

29.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

 

30.

Par grozījumiem  Daugavpils domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.183.

 

31.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

 

32.

Par zemes vienības Irbenāju ielā 6, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181509, 1.maija ielā 2, Daugavpilī, pārdošanu.

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312515, Īrisu ielā 55A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

35.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313913, Begoniju ielā 110, Daugavpilī, pārdošanu

 

36.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052829, Jātnieku iela 83A k-10, Daugavpils, pārdošanu.

 

37.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052827, Jātnieku iela 83A k-12, Daugavpils, pārdošanu.

 

38.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061104, Silikātu iela 3A k-120, Daugavpils, pārdošanu.

 

39.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049520, Avotu ielā 19 k-8, Daugavpilī, pārdošanu.

 

40.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049607, Avotu iela 19 k-25, Daugavpils, pārdošanu.

 

41.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049615, Avotu ielā 19 k-33, Daugavpilī, pārdošanu.

 

42.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045372, Avotu ielā 19 k-2 -111, Daugavpilī, pārdošanu.

 

43.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283843, Butļerova ielā 1 k-1 - 7, Daugavpilī, pārdošanu.

 

44.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283842, Butļerova ielā 1 k-1 - 8, Daugavpilī, pārdošanu.

 

45.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283841, Butļerova ielā 1 k-1 - 9, Daugavpilī, pārdošanu.

 

46.

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102322, Balvu iela 1C k-3 - 77, Daugavpils, pārdošanu.

 

47.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102515, Balvu iela 1C k-24 - 784, Daugavpils, pārdošanu.

 

48.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061030, Klusā iela 18 k-1 - 42, Daugavpils, pārdošanu.

 

49.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061084, Klusā iela 18 k-1 - 642, Daugavpils, pārdošanu.

 

50.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061008, Klusā iela 18 k-1 - 643, Daugavpils, pārdošanu.

 

51.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060817, Klusā iela 18 k-2 - 506, Daugavpils, pārdošanu.

 

52.

Par nekustamo īpašumu Demenes ielā 8A un Jaunciema ielā 9, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporane-Hudojana

53.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

54.

Par zemes vienības Asaru ielā 5, Daugavpilī, pārdošanu elektroniskā izsolē un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

55.

Par grozījumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000070714, Daugavpilī, nomas līgumā Nr.ZN 6/2021.

 

56.

Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05000091015, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!