Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

1527

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi 2023. gada 14. decembrī plkst. 14.00, kas notiks Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1.

Sēdes darba kārtība:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par kārtības, kādā noris balsošana ar vēlēšanu zīmēm par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora amatam izvirzītajām kandidatūrām, apstiprināšanu.

1. pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā.(pielikums)

 

3.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetu”” apstiprināšanu.

1. pielikums

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2023.gada 12.janvāra lēmumā Nr.1 “Par nekustamā īpašuma, Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Harmonia”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

5.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

6.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi.

 

7.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

8.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

1. pielikums

 

9.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

 

10.

Par pašvaldības līdzfinansējumu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai.

 

11.

Par Daugavpils domes 2015.gada 11.jūnija saistošo noteikumu Nr.26 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

 

12.

Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.1 „Noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai”.

1. pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

13.

Par Vienošanos par 2017.gada 29.augusta līguma "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā" izmaiņām noslēgšanu ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija". 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Prelatovs

14.

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpilī” apstiprināšanu.

1. pielikums  2. pielikums   

 

15.

Par saistošo noteikumu “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs” apstiprināšanu.

1. pielikums  2. pielikums

 

16.

Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus” apstiprināšanu.

1. pielikums  2. pielikums

 

17.

Par mantas nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē un ieguldīšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” pamatkapitālā.

 

18.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2023. lēmumā Nr. 219 “ Par atbalstu projektam “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide””.(prezentācija)

 

19.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmumā Nr.375 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Natalja Kožanova

20.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

21.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Viršu ielā 46, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

22.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 13 Viršu ielā 50, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

23.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 “387.km”, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

24.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

25.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 020 0421, nodošanu atsavināšanai.

 

26.

Par  zemes gabala Medus ielā 17, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

27.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197D, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 nodošanu atsavināšanai.

 

28.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.68 nodošanu atsavināšanai.

 

29.

Par dzīvojamai mājai Vienības ielā 8, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala apstiprināšanu.

 

30.

Par dzīvokļu īpašumu – mākslinieku darbnīcu Enerģētiķu šķērsielā 6, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010062, Ģimnāzijas ielas 3A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne-Hudojana

32.

Par grozījumiem Daugavpils domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 915 „Par zemes vienības Stāvā iela 14A, Daugavpils, pārdošanu izsolē”.

 

33.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.03.2023. lēmumā Nr. 166 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130016, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”.

1. pielikums

 

34.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.03.2023. lēmumā Nr. 167 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130017, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”.

1. pielikums

 

35.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.03.2023. lēmumā Nr.168 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130018, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”.

1. pielikums

 

36.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr. 16 pārdošanu

 

37.

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 64, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr. 12 pārdošanu.

 

38.

Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr. 21 pārdošanu.

 

39.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

1. pielikums

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!