Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SĒDE Pašvaldības ziņas

1396

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi  Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 14.jūlijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr. p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.620 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latgales zoodārzs” maksas pakalpojumu cenrādi”.

Latgales zoodārza vadītājs Mihails Pupiņš

2.

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka

3.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

4.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

5.

Par ilgtermiņa aktīvu Dobeles ielā 46, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzkaitē.

 

6.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

7.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammā „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva

8.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Daugavpils Latviešu biedrība”, biedrībai „Atbalsts attīstībai” un biedrībai „Ukraiņu kultūras centrs „Mrija”” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

9.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

10.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 29. jūlija lēmumā Nr.497 ”Par Daugavpils pilsētas pašvaldības  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”.

 

11.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā  „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

12.

Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos līguma „Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2022., 2023. un 2024.gada konsolidēto pārskatu” izpildes nodrošināšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

13.

Par grozījumu Daugavpils domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

14.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammā „Pārējie investīciju projekti”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

15.

Par SIA „Labiekārtošana – D” pirts pakalpojumu zaudējumu kompensāciju un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

16.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

17.

Par Daugavpils domes 2022.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.9 „Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils valstspilsētā” precizēšanu.

Pašvaldības Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Žanna Kulakova

18.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzkaiti.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

19.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

20.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.8 nodošanu atsavināšanai.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Imperatora ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par dzīvojamās mājas Minskas ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 pārdošanu.

 

23.

Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 136, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000153108, Lomonosova ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000046307, Miera ielā 120V, Daugavpilī, 49/100 domājamo daļu pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības Arendoles ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

27.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000172423, ieguldīšanu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” pamatkapitālā.

 

28.

Par īpašumu ieguldīšanu SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” pamatkapitālā.

 

29.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.206. lēmuma Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

30.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra lēmumā Nr.81.

 

31.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000220219 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

 

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Tukuma ielā 108B, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

 

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Tukuma ielā 108B, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

34.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vidzemes ielā 39, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Birķeneļu ielā 7, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

36.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8206, Centrālajā parkā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

37.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000140625, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!