Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

575

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 27.jūnijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils 11.pamatskola” direktori.

 

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola” direktoru.

 

4.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Daugavpils kultūrizglītības biedrība “Uzdim””.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

5.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Zinātņu vidusskola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Pielikums

 

6.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2024.gada __.__________saistošo noteikumu Nr.___ „Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils valstspilsētā”” apstiprināšanu.

 

7.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Rotko muzejs”.

 

8.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Rotko muzejs”.

 

9.

Par lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izpildi Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Nataļja Kožanova

10.

Par SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs",SIA "Daugavpils ūdens",SIA "Daugavpils satiksme",SIA "Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" 2023.gada peļņas daļas neizmaksāšanu dividendēs.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

 

11.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”.

Pielikums

 

12.

Par Vienošanās par 2023.gada 26.septembra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils bērnu veselības centrs.

Pielikums

 

13.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

 

14.

Par Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2030. gadam apstiprināšanu.

 

15.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā “Sabiedrisko organizāciju atbalsts fonds”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne-Hudojana

16.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

17.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

18.

Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 004 5353, 0500 0045357, 0500 004 5371, zemes robežu pārkārtošanu.

 

19.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.69 nodošanu atsavināšanai.

 

20.

Par dzīvojamās mājas Užvaldes ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.38 nodošanu atsavināšanai.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Varšavas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par nekustamā īpašuma Ūdens ielā 24, Daugavpilī, apgrūtināšanu.

 

23.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 031 0197 (kad.Nr.0500 031 0197), Daugavpilī, sadali.

Pielikums

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 032 0604, Medus ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 032 0602, Medus ielā 22, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 014 0429, Sliežu ielas 44 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

27.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021. lēmumā Nr.81.

 

28.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 15.05.2024. lēmumā Nr.282.

 

29.

Par zemes vienības Transporta ielas 25 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

30.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 25.01.2024. lēmumā Nr.26 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!