Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

719

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 16.novembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

Pielikums 1

Pielikums 2

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” nolikumā

 

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 31 “Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Sporta medicīnas centrs” maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

4.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2005. gada 10. novembra saistošo noteikumu Nr. 20 “Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

5.   

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2020. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 51 “Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Sporta medicīnas centrs” nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

6.

Par  saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Pielikums 1

 

7.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”.

 

8.

Par mantas ieguldīšanu SIA “Daugavpils ūdens” pamatkapitālā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

9.

Par  grozījumiem Daugavpils valstspilsētas domes 12.10.2023.lēmumā Nr.663 par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" budžetā".

 

10.

Par Vienošanās par 2023.gada 26.septembra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils bērnu veselības centrs”.

Pielikums

 

11.

Par kustamās mantas atsavināšanu.

 

12.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils bērnu veselības centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību.

Pielikums

 

13.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Ivars Šķinčs

14.

Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 14.oktobra noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”.

 

15.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes  saistošo noteikumu “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.klasē” apstiprināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Grzibovskis

16.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam.

Pielikums

 

17.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

18.

Par atļauju Latgales zoodārzam slēgt sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti.

Pielikums

 

19.

Par apbalvojuma Gada balva piešķiršanu.

 

20.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu.

 

21.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola” nolikumā.

 

22.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils 11. pamatskola” nolikumā.

 

23.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”” nolikumā.

 

24.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Centra vidusskola” nolikumā.

 

25.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola” nolikumā.

 

26.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Iespēju vidusskola” nolikumā.

 

27.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils Valsts ģimnāzija” nolikumā.

 

28.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Valstspilsētas vidusskola” nolikumā.

 

29.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “J.Pilsudska  Daugavpils valsts poļu ģimnāzija” nolikumā.

 

30.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Zinātņu vidusskola” nolikumā.

 

31.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Saskaņas pamatskola” nolikumā.

 

32.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils Vienības pamatskola” nolikumā.

 

33.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

 

34.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

 

35.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

 

36.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

 

37.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

 

38.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

 

39.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

 

40.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

 

41.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

 

42.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

 

43.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA”” nolikumā.

 

44.

Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

45.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010603, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

46.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumā Nr.167 „Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība””.

 

47.

Par grozījumiem Daugavpils domes 29.12.2022.lēmumā Nr.917 „Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

48.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

49.

Par zemes vienības Demenes ielā 8A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

50.

Par zemes vienības Jaunciema ielā 9, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

51.

Par zemes vienības, Ventspils ielā 148, Daugavpilī, pārdošanu.

 

52.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080551, Piekrastes ielā 10 k-1 – 6, Daugavpilī, pārdošanu.

 

53.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080557, Piekrastes ielā 10 k-1 – 12, Daugavpilī, pārdošanu.

 

54.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080565, Piekrastes ielā 10 k-1 – 20, Daugavpilī, pārdošanu.

 

55.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080585, Piekrastes ielā 10 k-2 – 38, Daugavpilī, pārdošanu.

 

56.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080428, Piekrastes ielā 10 k-2 – 56, Daugavpilī, pārdošanu.

 

57.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283818, Butļerova ielā 1 k-1 – 3, Daugavpilī, pārdošanu.

 

58.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283817, Butļerova ielā 1 k-1 – 4, Daugavpilī, pārdošanu.

 

59.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283845, Butļerova ielā 1 k-1 – 322, Daugavpilī, pārdošanu.

 

60.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045365, Avotu ielā 19 k-2 – 87, Daugavpilī, pārdošanu.

 

61.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102151, Balvu ielā 1C k-4 – 298, Daugavpilī, pārdošanu.

 

62.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101368, Balvu ielā 1C k-15 – 561, Daugavpilī, pārdošanu.

 

63.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100703, Kraujas ielā 1A k-3 – 43, Daugavpilī, pārdošanu.

 

64.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061719, Klusā iela 18 k-4 – 288, Daugavpils, pārdošanu.

 

65.

Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.44 nodošanu atsavināšanai.

 

66.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 037 0076 (kad.Nr.0500 037 2209), Daugavpilī, sadali.

Pielikums

 

67.

Par zemes vienības Asaru ielā 5, Daugavpilī, elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

68.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 41, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

69.

Par zemes vienības Vingru ielā 12, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

70.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32D, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

71.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 43, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

72.

Par zemes vienības Kārklu ielā 16A, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

73.

Par zemes vienības Zirņu  ielā 3, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!