Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

1071

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 26.oktobrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetu”” apstiprināšanu

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

 

2.

Par grozījumu sadarbības līgumā ar SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” un atskurbšanas pakalpojuma izdevumu apmaksu

 

3.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēm

 

4.

Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.marta saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā, zemes gabala ar kadastra Nr.05000291308 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

5.

Par Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.28 „Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

6.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Latgales Centrālā bibliotēka" nolikumā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

7.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugava Chess”

 

8.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Latgales zoodārzs” nolikumā.

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.188 “Par grafika un provizorisko izmaksu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes objektu aprīkošanai ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu”.

Pielikums

 

10.

Par trīspusēja sadarbības līguma noslēgšanu star Daugavpils Valsts ģimnāziju, Daugavpils Universitāti un Gētes institūtu Rīgā.

Pielikums

 

11.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

12.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

13.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

14.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

15.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

16.

Par dalības maksu Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā “Sudraba zvani”

Pielikums

 

17.

Par kārtību, kādā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība organizē jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā

 

18.

Par grozījumiem 03.02.2022. sadarbības līgumā Nr.SAD/2022/18.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

19.

Par nolikuma apstiprināšanu.

 

20.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Sporta skola” nolikumā.

 

21.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Futbola skola” nolikumā.

 

22.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” nolikumā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

23.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības plāna 2023.-2026.gadam apstiprināšanu.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Nataļja Kožanova

24.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pilsētas bāriņtiesa” nolikumā

 

25.

Par atbalstu projektam „Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

26.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.93 „Par atbalstu projektam „Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī””

 

27.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000320117, ieguldīšanu PAS „Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā

 

28.

Par būves ar kadastra Nr.05005270006 Stropu ielā 40, Daugavpilī, pieņemšanu dāvinājumā

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporane-Hudojana

29.

Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21 nodošanu atsavināšanai

 

30.

Par dzīvojamās mājas Raipoles ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

 

31.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.17 pārdošanu

 

32.

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.34 pārdošanu

 

33.

Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.34 pārdošanu

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000133817, Staru iela 54, Daugavpils, pārdošanu

 

35.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061007, Klusā iela 18 k-1 – 50A, Daugavpils, pārdošanu

 

36.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061727, Klusā iela 18 k-4 – 296, Daugavpils, pārdošanu

 

37.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061806, Klusā iela 18 k-5 – 5, Daugavpils, pārdošanu

 

38.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080549, Piekrastes iela 10 k-1 – 4, Daugavpils, pārdošanu

 

39.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080560, Piekrastes iela 10 k-1 – 15, Daugavpils, pārdošanu

 

40.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080569, Piekrastes iela 10 k-1 – 24, Daugavpils, pārdošanu

 

41.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080548, Piekrastes iela 10 k-1 – 30C, Daugavpils, pārdošanu

 

42.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080425, Piekrastes iela 10 k-2 – 53, Daugavpils, pārdošanu

 

43.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000102632, Balvu ielā 1C k-29 – 918, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

Pielikums

 

44.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000102637, Balvu ielā 1C k-29 – 921, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

Pielikums

 

45.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000101761, Balvu ielā 1C k-21 – 713, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

Pielikums

 

46.

Par zemes vienības Ventspils ielā 147, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

Pielikums

 

47.

Par dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

 

48.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

49.

Par nekustamā īpašuma Višķu ielā 19C, Daugavpilī, ½ domājamās daļas pārdošanu izsolē.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks V.Kononovs

50.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” nolikumā

 

51.

Par grozījumiem noteikumos Nr.4 “Norēķinu kārtība par Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu, apsaimniekošanu un līdzdalību kopīpašumā esošās daļas uzturēšanā”

Pielikums

 

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 un Nr.3 Andreja Pumpura ielā 147, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Viršu ielā 50, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Viršu ielā 48, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

55.

Par zemes vienības Ciema ielā 6, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

56.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaiti

 

57.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 008 1125 (kad.Nr.0500 008 0003), Daugavpilī, sadali

Pielikums

 

58.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 011 0111 un 0500 011 0107, Daugavpilī, sadali

Pielikums

 

59.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr. 446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!