Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

2061

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 12.oktobrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

2.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

 

3.

Par kustamās mantas atsavināšanu.

 

4.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. lēmumā Nr. 412 “Par atbalstu projektam “ Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā II kārta” un līdzekļu piešķiršanu”

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 31.augusta lēmumā Nr.550 “Par Vienošanās par 2017.gada 31.janvāra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-D””.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

 

6.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 17.augusta lēmumā Nr.487 „Par AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) pārdošanas noteikumu apstiprināšanu”.

 

7.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta programmām.

 

8.

Par kustamās mantas atsavināšanu.  

 

9.

Par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes ,,Komunālās saimniecības pārvalde" budžetā.

 

10.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām.

 

11.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne-Hudojana

12.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 nodošanu atsavināšanai.

 

13.

Par zemes vienības Turaidas ielā 23, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

14.

Par zemes vienības Turaidas ielā 27, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

15.

Par zemes vienības Krimuldas ielā 24, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

16.

Par zemes vienības Krimuldas ielā 26, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

17.

Par zemes vienības Krimuldas ielā 28, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

18.

Par nekustamā īpašuma Višķu ielā 19C, Daugavpilī, ½ domājamās daļas pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

19.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.12.2022.lēmumā Nr.857 „Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 7, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”.

Pielikums

 

20.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0304 (kad.Nr.0500 010 0071), Daugavpilī, sadali.

Pielikums

 

21.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 031 0011, Daugavpilī, sadali.

Pielikums

 

22.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 003 3422 un 0500 003 4002, Daugavpilī, robežu pārkārtošanu.

Pielikums

 

23.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 008 0169 un 0500 008 2942, Daugavpilī, robežu pārkārtošanu.

Pielikums 

 

24.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000080916, nodošanu atsavināšanai.

 

25.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

26.

Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”.

Pielikums

 

27.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

 

28.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

29.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “ Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” pamatbudžeta programmai “ Atkritumu apsaimniekošana”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks V.Kononovs

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000030130, 18.novembra ielā 80A, 3, Daugavpilī, pārdošanu.

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000030132, 18.novembra ielā 80A, 5, Daugavpilī, pārdošanu.

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103040, Balvu ielā 1C k-30 – 1, Daugavpilī, pārdošanu.

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102432, Balvu iela 1C k-2 – 42A, Daugavpils, pārdošanu.

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101479, Balvu iela 1C k-9 – 514, Daugavpils, pārdošanu.

 

35.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101523, Balvu iela 1C k-12 – 523, Daugavpils, pārdošanu.

 

36.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102568, Balvu iela 1C k-23 – 777, Daugavpils, pārdošanu.

 

37.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102647, Balvu iela 1C k-970, Daugavpils, pārdošanu.

 

38.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061039, Klusā iela 18 k-259, Daugavpils, pārdošanu.

 

39.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061708, Klusā iela 18 k-277, Daugavpils, pārdošanu.

 

40.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061732, Klusā iela 18 k-4 - 300, Daugavpils, pārdošanu.

 

41.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052831, Jātnieku iela 83A-8, Daugavpils, pārdošanu.

 

42.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052815, Jātnieku iela 83A k-13, Daugavpils, pārdošanu.

 

43.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000053117, Jātnieku iela 95 k-4, Daugavpils, pārdošanu

 

44.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045375, Avotu iela 19 k-2 - 118, Daugavpils, pārdošanu.

 

45.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000040028, Tautas iela 49A k-1, Daugavpils, pārdošanu.

 

46.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 78, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 pārdošanu.

 

47.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.83 pārdošanu.

 

48.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums

 

49.

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!