Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

1448

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 17.augustā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par ilgtermiņa saistību līguma noslēgšanu Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Baltkrievu kultūrizglītības biedrība „Uzdim””  no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

3.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība „Ilgas””  no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

4.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra”.

 

5.

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem.

 

6.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils kultūras pils” izveidošanu, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” reorganizāciju, nododot tās struktūrvienības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils kultūras pils”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

7.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu – “Kultūras pārvalde”, “Poļu kultūras centrs”, “Baltkrievu kultūras centrs”, “Krievu kultūras centrs” un “Vienības nams” apvienošanu.

Pelikums

 

8.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” izveidošanu.

Pelikums

 

9.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Pielikums

 

10.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls”” nolikumā.

 

11.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” nolikumā.

 

12.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras likvidāciju un tās funkciju nodošanu Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei un Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvaldei.

 

13.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” nolikumā.

 

14.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” likvidāciju.

 

15.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils bērnu veselības centrs”.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

16.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils reģionālā slimnīca”.

Pielikums

 

17.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra lēmuma Nr.717 „Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000320117, ieguldīšanu PAS „Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā”” atcelšanu.

 

18.

Par AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) pārdošanas noteikumu apstiprināšanu.

 

19.

Par sabiedriskā transporta pieturu nosaukumu pārdēvēšanu.

 

20.

Par nodomu līguma starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldību un OU “MP Industries”, reģistrācijas Nr.16418345, noslēgšanu.

Pielikums

 

21.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmumā Nr.374 „Par līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmai””.

 

22.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”.

 

23.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests” un pārdali starp pašvaldības budžeta programmām.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

24.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Ivars Šķinčs

25.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Ledus sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

26.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” nolikumā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne-Hudojana

27.

Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.

 

28.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 3040, nodošanu atsavināšanai.

 

29.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 008 1408, nodošanu atsavināšanai.

 

30.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 004 1207, nodošanu atsavināšanai.

 

31.

Par dzīvojamās mājas Raipoles ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai.

 

32.

Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.34 nodošanu atsavināšanai.

 

33.

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.34 nodošanu atsavināšanai.

 

34.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.53 nodošanu atsavināšanai.

 

35.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 004 8516, Daugavpilī, sadali.

 

36.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

37.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā “Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

 

38.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.614.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

39.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021. lēmumā Nr.81, 11.02.2021. lēmumā Nr.82, 11.02.2021. lēmumā Nr.83 un 31.03.2022. lēmumā Nr.183.

 

40.

Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05000180039, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

41.

Par zemes vienības Ziemeļu ielā 16C, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

42.

Par zemes vienības Ziemeļu ielā 16D, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

43.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

44.

Par zemes vienības Kūdras ielā 9, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

45.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360310, Daugavas ielas 51 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

46.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101568, Balvu ielā 1C k-14 – 476, Daugavpilī, pārdošanu.

 

47.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102160, Balvu ielā 1C k-4 – 305A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

48.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102830, Balvu ielā 1C k-27 – 856, Daugavpilī, pārdošanu.

 

49.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000047030, Valkas ielā 63 k-2, Daugavpilī, pārdošanu.

 

50.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000047037, Valkas ielā 63A k-9, Daugavpilī, pārdošanu.

 

51.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000047038, Valkas ielā 63A k-10, Daugavpilī, pārdošanu.

 

52.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049516, Avotu ielā 19 k-14, Daugavpilī, pārdošanu.

 

53.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049512, Avotu ielā 19 k-42, Daugavpilī, pārdošanu.

 

54.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045301, Avotu ielā 19 k-2 - 58, Daugavpilī, pārdošanu.

 

55.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045366, Avotu ielā 19 k-2 - 105, Daugavpilī, pārdošanu.

 

56.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045354, Avotu ielā 19 k-2 - 142, Daugavpilī, pārdošanu.

 

57.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000015222, Lāčplēša ielā 30A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

58.

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018021, Stacijas ielā 20, 16, Daugavpilī, pārdošanu.

 

59.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.812 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.14 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

60.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.12.2022. lēmumā Nr.866 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

61.

Par grozījumiem Daugavpils domes 29.12.2022. lēmumā Nr.920 „Par dzīvokļu īpašumu Andreja Pumpura ielā 147, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

62.

Par grozījumiem Daugavpils domes 29.12.2022. lēmumā Nr.917 „Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13, izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

63.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

 

64.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā.

 

65.

Par atļauju slēgt Sadarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!