Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

2130

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 18.maijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils vastspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 28.jūlija noteikumos Nr.2 „Kārtība, kādā izvērtē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa noslodzi un izsniedz atļauju amatu savienošanai”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”

 

3.


Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai

 

4.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmai “Pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai”

 

5.

Par izstāšanos no biedrības „Latvijai-100”

 

6.

Par Daugavpils valstspilsētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Sporta skola” direktora iecelšanu

 

7.

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

8.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Nedzirdīgo savienība” Daugavpils reģionālā biedrība (struktūrvienība) no pamatbudžeta apakšprogrammas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

9.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Latgales Centrālā bibliotēka” maksas pakalpojumu cenrādi

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

10.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Ivars Šķinčs

11.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada __. ______ saistošo noteikumu Nr.__ „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni” apstiprināšanu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Natļja Kožanova

12.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

13.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pašvaldības budžeta programmām

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

14.

Par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

 

15.

Par Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 2024.-2030. gadam izstrādi

 

16.

Par pašvaldības kapitālsabiedrības AS “Daugavpils satiksme” reorganizāciju pārveidošanas ceļā

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

17.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti

 

18.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.88 Viršu ielā 46, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

19.

Par dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala apstiprināšanu

 

20.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 025 0005 (kadastra Nr. 0500 025 0515), Daugavpilī, sadali

Pielikums

 

21.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 027 0022 (kadastra Nr. 0500 027 0211), Daugavpilī, sadali

Pielikums

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000020210,Daugavpilī,pirkuma līguma slēgšanu

 

23.

Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

24.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000090028, nodošanu atsavināšanai

 

25.

Par zemes gabala Bišu ielā 5, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

 

26.

Par nekustamā īpašuma Višķu ielā 19C, Daugavpilī, ½ domājamās daļas nodošanu atsavināšanai

 

27.

Par zemes gabala ar kadastra Nr.05000221810, Daugavpilī, ½ daļas atsavināšanas procesa ierosināšanu pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai

 

28.

Par zemes vienību pie t/c „SOLO”, Daugavpilī nomas tiesību izsoli

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000053002, daļas 1000 m² platībā, iznomāšanu

 

30.

Par 2019.gada 9.jūlija nomas līguma Nr.ZN 12/2019, darbības termiņa pagarināšanu

 

31.

Par Daugavpils pilsētas domes Daugavpils pilsētas zemes komisijas 2019.gada 26.marta lēmuma Nr.7 “Par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanu” atcelšanu

 

32.

Par zemes vienības Ziemeļu ielā 16D, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

 

33.

Par zemes vienības Ziemeļu ielā 16C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

34.

Par zemes vienības Ziemeļu ielā 16B, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

35.

Par zemes vienības Nometņu ielā 125C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

Pielikums

 

36.

Par zemes vienības Ciema ielā 6, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

Pielikums

 

37.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.208 „Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija””

 

 

 

38.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.792 „Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde””

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!