Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

897

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 13. jūnijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par noteikumu “Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par Daugavpils pilsētas domes 2014. gada 23. decembra lēmumu Nr.624, Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23. decembra lēmumu Nr.625 un  Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr.460 atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

3.

Par atbalstu projektam “Iedrošināt ikvienu: ģimenes digitālo aktivitāšu centru attīstība Latvijā un Lietuvā (DigiAll)”.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

4.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Pielikums

 

5.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Nataļja Kožanova

6.

Par apropriācijas grozījumiem starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm un programmām.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne-Hudojana

7.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde" pamatbudžeta programmā "Bērnu un jauniešu atpūtas un sporta nometnes".

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

9.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

10.

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.65 nodošanu atsavināšanai.

 

11.

Par dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu atsavināšanai.

 

12.

Par dzīvojamai mājai 18.novembra ielā 166, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšanu.

 

13.

Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 34, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšanu.

 

14.

Par dzīvojamai mājai Saules ielā 33, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšanu.

 

15.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

16.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.30 pārdošanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

17.

Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 74, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.35 pārdošanu.

 

18.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 319V, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 pārdošanu.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080153, Daugavpilī, pārdošanu.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310405, Dravnieku ielā 44, Daugavpilī, pārdošanu.

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390639, Daugavas ielas 85 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360210, Daugavas ielā 71, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301619, Asteru ielā 53A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

24.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu izsoļu (no 22.04.2024. līdz 22.05.2024.) rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.

 

25. 

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.

 
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!