Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

581

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 26.janvārī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052206, Aizpilsētas ielā 23, Daugavpilī, pārdošanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311306, Dāliju ielā 8, Daugavpilī, pārdošanu.

 

3.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301028, Vīnogu ielā 21C, Daugavpilī, pārdošanu.

 

4.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060577, Bauskas ielā 114 k-1 - 26, Daugavpilī, pārdošanu.

 

5.

Par zemes gabala Akadēmiķa Graftio ielā 25, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu.

 

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380032, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

7.

Par dzīvokļa īpašuma Viestura ielā 13, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

8.

Par kustamās mantas atsavināšanu

 

9.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 „Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pārējiem izdevumiem sadales kārtība Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

 

10.

Par Daugavpils domes 2022.gada 13.oktobra lēmuma Nr.681 3.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu, un par atļauju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” slēgt līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

11.

Par piekrišanu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas struktūrvienības – LNerB Daugavpils filiālbibliotēkas pārņemšanai.

 

12.

Par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Radošā laboratorija”.

 

13.

Par projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta”, Nr.5.6.2.0/20/I/019 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs

14.

Par investīciju projekta „Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Bruģu ielā, Daugavpils pilsētā” ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

 

15.

Par atļauju slēgt līgumu ar biedrību „Latgales reģiona attīstības aģentūra” par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu un aprīkojuma uzturēšanu.

 

16.

Par rīcības plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanu Daugavpils valstspilsētas autobusu pieturu sakārtošanai.

 

17.

Par zemes vienības Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, Apbūves tiesības līguma izbeigšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Īpašuma un mājokļu komitejas priekšsēdētājs Mihails Lavrenovs