Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas kārtējā domes sēde (VIDEO) Domes ziņas

430

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas kārtējo domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2020.gada 13.augustā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” Galvenā krājuma glabātāja Zane Melāne

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi”.

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādī

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” vadītājs Aleksandrs Rudzs

4.

Par atbalstu PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” projektam „Kompetences mūsdienu radošajām industrijām”.

PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktores p.i. Raimonds Tukišs

5.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede Ilze Kučinska

6.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)”.

 

7.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

 

8.

Par nekustamo īpašumu daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste Biruta Višņevska

9.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas domes Sporta medicīnas centram.

Daugavpils pilsētas domes Sporta medicīnas centra vadītāja Ilona Andrejeva

10.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktore Anna Titova

11.

Par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem.

 

12.

Par atbalstu pasākumu rīkošanai

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

13.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

14.

Par projekta Nr.4.2.2.0/18/I/063 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

15.

Par atļauju slēgt līgumu Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei.

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.05.2017. lēmumā Nr.253 „Par atbalstu projektam „Rīteiropas vērtības”.

 

17.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Atbalsts iedzīvotāju nekustamā īpašuma pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas, kas tika izbūvētas ES projektu ietvaros, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”” īstenošanai.

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

18.

Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

Domes Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

19.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.66 nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

20.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 101, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.57 nodošanu atsavināšanai.

 

23.

Par dzīvojamās mājas Staru ielā 30/32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 nodošanu atsavināšanai.

 

24.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 002 0105, Fabrikas ielā 22, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260018, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

26.

Par zemes vienības, Ventas ielas 10V rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

27.

Par zemes vienības, Stropu ielas 39 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102337, Balvu ielā 1C k-3 - 92, Daugavpilī, pārdošanu.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102676, Balvu ielā 1C k-31 - 954, Daugavpilī, pārdošanu.

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101368, Balvu ielā 1C k-15 - 561, Daugavpilī, pārdošanu.

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283953, Butļerova ielā 1 k-6 - 103, Daugavpilī, pārdošanu.

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283707, Butļerova ielā 1 k-8 - 193, Daugavpilī, pārdošanu.

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010452, garāža Nr.2, Sporta ielā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

34.

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000150011, Pārdaugavas ielas 22 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

35.

Par grozījumiem Nr.2 Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.661 „Par nekustamā īpašuma Parka ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs””.

 

36.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 0023 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 031 0004), Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

37.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā