Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Domes ziņas

409
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasaucDaugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 14.februārī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par  grāmatu nodošanu

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska

 

2.

Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu un par grozījumiem Daugavpils pilsētas 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

3.

Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu un par grozījumiem Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.

 

4.

Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu un par grozījumiem Daugavpils pilsētas 15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” nolikumā

 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Nonna Jakubovska

6.

Par Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes centralizētās grāmatvedības vadītāja Evelīna Ugarinko

 

7.

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

8.

Par atbalstu projektam

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28. septembra lēmumā Nr.530 „Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī””

 

10.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

11

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. Gada 12.oktobra lēmumā Nr.567 „Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

12.

Par pilnvarojumu veikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbena

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvā

 

14.

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā

 

15.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

16.

Par stāvlaukuma, kadastra apzīmējums 05000210903001, pieņemšanu pašvaldības uzskaitē

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

17.

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060545, daļas nomas tiesības izsoli

 

18.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

19.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 001 8201, ¼ domājamās daļas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

20.

Par zemes vienības Cietokšņa ielas 12 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

21.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0107 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

22.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.141

 

23.

Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 030 00004, 0500 037 0150, 0500 018 1007 piekritību

 

24.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā