Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

1638

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 28.decembrī, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” nolikumā.

 

3.

Par  saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.2  „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Pielikums

 

4.

Par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

5.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā (pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikumsNr.3).

 

6.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Eiropas Savienības projektam “Tālāk - jauniešiem ir jāveido cerības par Eiropas nākotni”.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

7.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 17.augusta lēmumā Nr.487 „Par AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) pārdošanas noteikumu apstiprināšanu”.(pielikums)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Igors Aleksejevs

8.

Par piešķīrumu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pārvadājumiem ar autobusiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme”. (maršrutu dokumenti)

Pielikums

 

9.

Par atbalstu projektam “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī”.

 

10.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 31.augusta lēmumā Nr.549 „Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru”.

 

11.

Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils satiksme” pamatkapitālā.

 

12.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaiti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

13.

Par nekustamā īpašuma Višķu ielā 19C, Daugavpilī, ½ domājamās daļas pirkuma līguma slēgšanu

 

14.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021. lēmumā Nr.81 un11.02.2021. lēmumā Nr.83.

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313906, Begoniju ielā 96, Daugavpilī, pārdošanu.

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045335, Avotu ielā 19 k-101, Daugavpilī, pārdošanu.

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000160007, Ķieģeļu ielā 20 k-22, Daugavpilī, pārdošanu.

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100713, Kraujas ielā 1A k-1 - 10, Daugavpilī, pārdošanu.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100760, Kraujas ielā 1A k-3 - 40, Daugavpilī, pārdošanu.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080579, Piekrastes ielā 10 k-2, 32, Daugavpilī, pārdošanu.

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080589, Piekrastes ielā 10 k-2, 42, Daugavpilī, pārdošanu.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080592, Piekrastes ielā 10 k-2, 45, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061729, Klusā iela 18 k-297, Daugavpils, pārdošanu.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061060, Klusā iela 18 k-3 - 84, Daugavpils, pārdošanu.

 

25.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.70 nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

26.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 007 0156, nodošanu atsavināšanai.

 

27.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 007 0802 (kad.Nr.0500 007 0802), Daugavpilī, sadali.

Pielikums

 

28.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 037 0130 un 0500 037 0135, Daugavpilī, apvienošanu.

Pielikums

 

29.

Par lielās sporta zāles Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Sporta un fiziskās attīstības klubs”.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!