Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1071

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes  sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 15.decembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja direktore Irina Paura

2.

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” interešu izglītības programmās” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” direktore Aina Jansone

3.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

4.

Par mākslu izglītības kompetences centra statusa noteikšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”.

 

5.

Par Daugavpils domes saistošo noteikumu „Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.klasē” apstiprināšanu.

 

6.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja Valērija Linkeviča

7.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem.

 

8.

Par grozījumiem no pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts” piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma tāmē biedrībai „Sporta un fiziskās attīstības klubs”.

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”.

 

10.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests”  dalībai Labklājības ministrijas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā pilotprojektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/ 15/I/001.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Marina Gerasimova

11.

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā , Vienības ielā 30, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/20/I/006 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

12.

Par grozījumu 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.344 “Par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva

13.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā.

 

14.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.497 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības pastāvīgo komisiju ievēlēšanu.

 

15.

Par nekustamā īpašuma Aleksandra ielā 7A, Daugavpilī, kadastra Nr.05000110608, ieguldīšanu PAS „Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

16.

Par jaunas bīstamās medicīnisko atkritumu pārstrādes iekārtas tvaika sterilizators ar integrētu šrēderu “Steriflash ST80” uzstādīšanu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs” 18.novembra ielā 311, Daugavpilī.

 

17.

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības simboliku” apstiprināšanu.

Pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējas inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

18.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem, kuri profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs apgūst interešu izglītības programmu “Sporta meistarības pilnveidošana””.

 

19.

Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”.

 

20.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2021.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpils pilsētā”.

 

21.

Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr. 6 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”.

 

22.

Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.

 

23.

Par grozījumu Daugavpils domes 2019.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13 “Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.

 

24.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā”.

 

25.

 

Par grozījumu Daugavpils domes 2017.gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”.

 

26.

Par grozījumu Daugavpils domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību”.

 

27.

Par grozījumu Daugavpils domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus”.

 

28.

Par grozījumu Daugavpils domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā”.

 

29.

Par grozījumu Daugavpils domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā”.

 

30.

Par grozījumu Daugavpils domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”.

 

31.

Par grozījumu Daugavpils domes 2015. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 33 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs”.

 

32.

Par grozījumu Daugavpils domes 2011. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 19 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.

 

33.

Par grozījumu Daugavpils domes 2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils valstspilsētā”.

 

34.

Par grozījumu Daugavpils domes 2010. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 23 “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”.

 

35.

Par grozījumu Daugavpils domes 2015. gada 11. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 26 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem”.

 

36.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

37.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2015.gada 11.jūnija noteikumos Nr.8 „Daugavpils pilsētas pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un autoceļu ikdienas uzturēšanas kārtība”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

38.

Par nekustamā īpašuma-inženiertehniskā apgādes objekta ar būvēm Liginišķu ielas 22 rajonā, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē.

 

39.

Par zemes gabala Mihoelsa ielā 7A, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

40.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102416, Balvu ielā 1C k-2 – 25A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

41.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102010, Balvu ielā 1C k-3 – 172, Daugavpilī, pārdošanu.

 

42.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102747, Balvu ielā 1C k-5 – 254, Daugavpilī, pārdošanu.

 

43.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102722, Balvu ielā 1C k-5 – 270, Daugavpilī, pārdošanu.

 

44.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101568, Balvu ielā 1C k-14 – 476, Daugavpilī, pārdošanu.

 

45.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101363, Balvu ielā 1C k-15 – 556, Daugavpilī, pārdošanu.

 

46.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281418, Butļerova ielā 1 k-5 – 91, Daugavpilī, pārdošanu.

 

47.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061107, Silikātu ielā 3A k-119, Daugavpilī, pārdošanu.

 

48.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000160127, Ķieģeļu ielā 20 k-5, Daugavpilī, pārdošanu.

 

49.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000160816, Ķieģeļu ielā 20 k-68, Daugavpilī, pārdošanu.

 

50.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080153, Daugavpilī, pārdošanu.

 

51.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000170032, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

52.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000170033, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

53.

Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 7,Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

54.

Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.

 

55.

Par zemes gabala 18.novembra ielā 350, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

56.

Par nekustamo īpašumu Turaidas ielā 46, Daugavpilī un Dzintaru ielā 45, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

57.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 nodošanu atsavināšanai.

 

58.

Par dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.62 nodošanu atsavināšanai.

 

59.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.8 pārdošanu.

 

60.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 pārdošanu.

 

61.

Par dzīvojamās mājas Imantas ielā 51, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.63 pārdošanu.

 

62.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

63.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

64.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.09.2022.lēmumā Nr.612 „Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

65.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.09.2022.lēmumā Nr.614 „Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

66.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.09.2022.lēmumā Nr.613 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

67.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000293804, Dzintaru ielas 2 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

68.

Par zemes vienību daļu nomas tiesību izsoli pārtikas (kafijas) automātu izvietošanai.

 

69.

Par nekustamā īpašuma Ak.Graftio ielā 29, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Punkts Plus”.

 

70.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

71.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.141.

 

72.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra lēmumā Nr.83.

 

73.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2021.gada   11.februāra lēmumā Nr.81

 

74. 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Poligona ielā 58, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.