Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1077

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 25.augustā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību: 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītāja p.i. Zane Melāne

2.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” dalībai Labklājības ministrijas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā pilotprojektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vecākā juriste Lilija Žuromska

3.

Par noteikumu apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

4.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

5.

Par Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu gatavību 2022./2023.mācību gadam.

 

6.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors Teodors Binders

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikumā.

Daugavpils pilsētas Pašvaldības Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

8.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 29.jūlija lēmumā Nr.497 ”Par Daugavpils pilsētas pašvaldības  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītājas vietniece Inese Saveļjeva

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

10.

Par līguma par maksas pakalpojumu izmantošanu elektronisko izsoļu vietnē noslēgšanu ar Tiesu administrāciju.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

11.

Par Daugavpils domes 2022.gada 14.jūlija lēmuma Nr.466 atcelšanu un grozījumu Daugavpils domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.47“Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

12.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

13.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.45 nodošanu atsavināšanai.

 

14.

Par zemes gabala Vidzemes ielā 80, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

15.

Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai.

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000172461, Daugavpilī, pārdošanu.

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371836, Daugavpilī, pārdošanu.

 

18.

Par dzīvokļu īpašumu Andreja Pumpura ielā 147, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

19.

Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai.

 

20.

Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē.

 

21.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

22.

Par zemes vienības Naujenes ielas 19 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

23.

Par zemes vienības Naujenes ielas 19A rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

24.

Par zemes vienības Apšu ielas 22A rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.