Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1500

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 30.jūnijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja projektiem un apropriācijas palielināšanu.

 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja Ruta Ģiptere

2.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils 3.vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes pieteikumu Satversmes tiesai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

4.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

5.

Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra maksas pakalpojumu cenrādi.

Daugavpils pilsētas pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja Gaļina Ļipovskaja

6.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

7.

Par vienošanās noslēgšanu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par nedeklarētā avansa atmaksu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

8.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītājas vietniece Inese Saveļjeva

9.

Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

10.

Par aizņēmuma ņemšanu Norvēģu instrumenta projekta „Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr.NFI/IC/VIAA/2020/4 īstenošanai.

 

11.

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latgales zoodārzam.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

12.

Par projekta „Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā”, Nr.5.1.1.0/17/I/005 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

 

13.

Par apropriācijas grozījumiem starp Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām.

 

14.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

 

15.

Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centram „Inženieru arsenāls”.

Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centra „Inženieru arsenāls” vadītājs Raitis Ķikusts

16.

Par SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”, SIA "Labiekārtošana-D", AS ”Daugavpils satiksme” 2021.gada 50%  no peļņas neizmaksāšanu dividendēs.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

17.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 21.maija noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir izšķirošā ietekme”.

 

18.

Par Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Priedīte” vadītājas L.Smikovas atbrīvošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Personāla un informācijas sistēmu vadības nodaļas vadītāja Anna Kokina

19.

Par Elitas Kuzminas iecelšanu Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Priedīte” vadītājas amatā.

 

20.

Par vēlēšanu iecirkņiem Daugavpils pilsētas teritorijā.

 

21.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju.

Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietnieks Kārlis Rasis

22.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

23.

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.81 nodošanu atsavināšanai.

 

24.

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 22-16, Daugavpilī, atsavināšanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210032, Apšu ielas 22A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220360, Nometņu ielas 157 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210030, Naujenes ielas 19 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210031, Naujenes ielas 19A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017809, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220243, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

31.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32D, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

32.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 43, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

33.

Par zemes vienības Vingru ielā 12, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

34.

Par zemes vienības Viršu ielā 12, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

35.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 001 7006, 0500 001 7018, Daugavpilī, apvienošanu.

 

36.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260317, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

37.

Par zemes vienības, Butļerova ielā 1 k-8 - 187, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

38.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000302003, Dzintaru un Kokneses ielu krustojuma rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!