Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1037

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 12.maijā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu projektam „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvaldes” vadītājs Aivars Pudāns

2.

Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”.

 

3.

Par apropriācijas pārdali un samazinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmās.

 

4.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Kultūras pils slēguma finanšu pārskata par starpperiodu 01.01.2022. - 31.03.2022. apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja Regīna Osmane

5.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

 

6.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2021.gada pārskata apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

7.

 

Par grozījumu Daugavpils Domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.173 „Par  aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/20/I/018 „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana””.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Līga Bebriša

8.

Par grozījumu Daugavpils Domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.172 „Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.ENI-LLB-1-021 „Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai””.

 

9.

Par grozījumu Daugavpils Domes 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.134 „Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/20/I/019 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta””.

 

10.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

Daugavpils 3.vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs

11.

Par  projektu ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs „Inženieru arsenāls”” grāmatvedības uzskaitē.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

12.

Par  projektu ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” grāmatvedības uzskaitē.

 

13.

Par atbalstu projektam un apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi.

 

14.

Par apropriācijas pārdali starp Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmām.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

15.

Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

16.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām.

 

17.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”.

 

18.

Par apropriācijas pārdali pašvaldības pamatbudžeta programmā „Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi”.

 

19.

Par atbalstu projektam un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Aivis Romanovskis

20.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

21.

Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

23.

Par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 nodošanu atsavināšanai.

 

24.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības Viršu ielā 60, Daugavpilī, daļu.

 

25.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

26.

Par zemes vienības Vidzemes ielas 97 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000221813, Daugavpilī, prikuma līguma slēgšanu.

 

28.

Par zemes vienības Mazās Ezeru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

29.

Par zemes vienības Ostrovska ielas 8 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

 

30.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 019 0602, Daugavpilī, sadali.

 

31.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 037 1676, Daugavpilī, sadali.

 

32.

Par zemes vienības Amatu ielas 5 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

33.

Par meta konkursa organizēšanu „Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā” un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja Nadežda Aļhimoviča

34.

Par meta konkursa organizēšanu Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka infrastruktūras attīstībai un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.