Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1446

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 28.aprīlī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2016.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.12 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā”.

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus”.

 

4.

Par atļauju Anatolijam Gržibovskim savienot amatus.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās kontroles un korupcijas risku novēršanas nodaļas vadītāja Jekaterīna Ķīse

5.

Par atļauju D.Sarafaņukam savienot amatus.

 

6.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktores vietniece attīstības un projektu jautājumos Olga Krumpāne

7.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019. gada. 10. oktobra lēmumā nr. 602 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi”.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs Māris Čačka

8.

Par Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanas kārtību.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

9.

Par apropriācijas grozījumiem starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām.

 

10.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei "Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola" pamatbudžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana".

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktors Nikolajs Čemodanovs

11.

Par apropriācijas palielināšanu  profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Individuālo sporta  veidu skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktore Anna Titova

12.

Par apropriācijas palielināšanu  profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Ledus sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Ledus sporta skola” direktore Kristīne Alžāne

13.

Раr apropriācijas palielināšanu profesionālas ievirzes sроrtа izglītības iestādei "Daugavpils Futbola skola" раmаtbudžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana".

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Futbola skola” direktors Deniss Sarafaņuks

14.

Par atbalstu projektam „Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta”.

AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja Dagnija Briška

15.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas vietniece Inga Ancāne

16.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

17.

Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu pašvaldības programmai „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

18.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības programmā „Bāriņtiesa”.

Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Elita Praņevska

19.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmās.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

20.

Par apropriācijas palielināšanu Daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram „Priedīte”.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra „Priedīte” vadītāja p.i. Elita Kuzmina

21.

Par Daugavpils domes saistošo noteikumu „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļas vadītāja Jolanta Cinne

22.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

23.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

24.

Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 19, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.30 nodošanu atsavināšanai.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 014 0625, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 009 1013, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 009 1015, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

28.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 018 2508, Daugavpilī, sadali.

 

29.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 005 0003, Daugavpilī, sadali.

 

30.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 029 1607, Daugavpilī, sadali.

 

31.

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu.

 

32.

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.

 

33.

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.

 

34.

Par piedalīšanos finanšu instrumenta “European Energy Efficiency fund (EEEF)” programmā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs