Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

3149

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 27.janvārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par kustamā un nekustamā īpašuma nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas grāmatvedības uzskaitē.

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

2.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektiem.

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

3.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru.

 

4.

Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 17, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.

 

5.

Par bērnu un jauniešu sporta vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. Imants Lagodskis

6.

Par zemes gabala 0500 011 1402 un projekta Nr.5.5.1.0/18/I/002 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

7.

Par Daugavpils domes 2021.gada 26.augusta lēmuma Nr.530 atcelšanu un grozījumiem Daugavpils domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

8.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”.

 

9.

Par Vienošanās par 2017.gada 31.janvāra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana D”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

10.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Daugavpils satiksme”.

 

11.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pils” reorganizāciju, pievienojot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

12.

Par nodomu protokola noslēgšanu ar VSIA „Daugavpils teātris”.

 

13.

Par lokālplānojuma “Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” kā Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

Daugavpils pilsētas Pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 007 1902, Spaļu ielā 1, Daugavpilī, sadali.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000033420, Lielā Dārza iela 6, Daugavpils, 47/100 domājamo daļu pārdošanu

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102818, Balvu ielā 1C k-22 - 745, Daugavpilī, pārdošanu.

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390343, Magoņu ielas 4 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270019, Stropu ielas 29 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000291113, Turaidas ielas 51 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371678, Irbju ielas 35 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000182231, Ostrovska ielas 8 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370903, Vidzemes ielas 97 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

23.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

24.

Par zemes gabala Butļerova ielā 1 k-8 – 187, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000153117, Brjanskas ielā 24A, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

26.

Par zemes vienības Puškina ielas 32 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000290064, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.